การรับเข้าศึกษา

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ระยะเวลาการรับสมัคร
         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประเภทหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555

                       - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
                       - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
                       - สาขาวิชาการตลาด
                       - สาขาวิชาการจัดการ
                       - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
                       - สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ 
                       - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
                       - สาขาวิชาการบัญชี

        หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
        1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
        2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะได้รับยกเว้นการเรียนบางรายวิชา
        3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะที่จะเข้าเรียนได้
        4. ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
        5. มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
ระยะเวลาการศึกษา
         สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด หลักสูตรรวม 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
         สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด หลักสูตรรวม 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
อัตราค่าเล่าเรียน
วันและเวลาในการจัดการเรียนการสอน
         สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. (อาจมีบางรายวิชาจัดเรียนในวิชาเสาร์ - อาทิตย์)
         สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. โดยหากนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเรียนใน SECTION ที่เปิดเรียนในวันเสาร์ - อาทิตย์ ได้
สอบถามเพิ่มเติม
         คณะบริหารธุรกิจ โทร 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2118-9
         แผนกรับสมัคร สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชา โทร 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 1105-7