ข่าว-สัมมนา

สัมมนาคณาจารย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
   
 

ทัศนศึกษานอกสถานที่

          นอก จากนักศึกษาจะได้รับความรู้จากการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะได้ทัศนศึกษาตามองค์กรชั้นนำต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตามสาขาวิชาที่ศึกษา เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, บริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก จำกัด, ศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นต้น