ข่าว-กิจกรรม

 

 
ข่าวสาร กิจกรรมนอกหลักสูตร

 

 กิจกรรม : การแข่งขันเพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ

Makro MATlogo
banner pic CIMA
MOS  MUT
 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2551
โดย AC_MUT40311056
เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2551 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดแข่งขันการจัดทำบัญชีธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเป็นครั้ง แรก ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีการแข่งขัน 2 ประเภทคือ โปรแกรม Auto Flight และโปรแกรม Express ในการแข่งขันนี้ ทางสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(ลำดับจากซ้ายไปขวา)
โปรแกรม Auto Flight
1.
นางสาว อรอนงค์ ขุนทองแก้ว
2.
นางสาว มยุรา โต๊ะกู
3.
นางสาว สุมาลี สิงสาหัส
(ลำดับจากซ้ายไปขวา)
โปรแกรม Express
1.
นางสาว พรผกา แสนทิชา
2.
นาย ปกรณ์ พงศ์พิศุทธิ์ชัย
3.
นางสาว ภัทราภรณ์ รัตนศิรินิมิตร
สำหรับผลการแข่งขันได้ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
ประเภทโปรแกรม Auto Flight
ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองลำดับ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภทโปรแกรม Express
ชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
รองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองลำดับ 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แม้ว่าสาขาวิชาการบัญชีของพวกเราไม่ได้รับรางวัลใด ก็ถือว่าตัวแทนของพวกเราได้เสียสละเวลาและทำดีที่สุดแล้ว และยังเป็นประสบการณ์
ที่ดีแก่พวกเราชาวบัญชีมหานครทุกคนด้วย ทางสาขาวิชาการบัญชีต้องขอขอบคุณนักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทุกท่าน และอาจารย์
ผู้ควบคุมทีม ซึ่งได้แก่ อาจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์ และ อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย ที่ทำให้การร่วมการแข่งขันนี้ลุล่วงด้วยดี