ข่าวสารที่น่าสนใจ

VDO กิจกรรมนอกสถานที่ โครงการศึกษาดูงาน ณ. ท่าเรือแหลมฉบัง

ข่าว 18 พฤศจิกายน 2558

  ภาคบริหารธุรกิจ มีการจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะบริหาร กิจกรรม

ในหัวข้อ ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ "การให้คำปรึกษานักศึกษาฝึกงาน" 4 ต.ค 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการส่งเสริมวินัยในการทำงาน" 18 ต.ค 2560

การแข่งขันโปรแกรมบัญชี Smartbiz

 

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 19 ต.ค 2560

 

ข่าวสาร สาขาวิชาการจัดการ

ศึกษาดูงาน ณ. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 17 พ.ย 2560 

ข่าวสาร สาขาการจัดการโลจิสติกส์

 ศึกษาดูงาน ณ.สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 10 พ.ย 2560

 

 

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

บทความ Macro

บทความ Macro Cases Study

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ERP-SAP Business One

รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ (Active Learning พุธ 18 พ.ย 2558)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ ( ทำวิจัยอย่างไรให้มันส์ - พุธ 21 ก.ย 2559).

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ ( การสร้างบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21- พุธ 29 พ.ย 2559).

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ ( สอนอย่างไรให้นักศึกษาตั้งใจเรียนวิชาบรรยายทางด้านสังคมศาสตร์ - พุฤ   5 ม.ค 2560)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ ( Active Learning ทำวิจัยอย่างไรให้มันส์ - พุธ 22 มี.ค 2560)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ (สอนอย่างไรให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน - พุธ 14 ก.พ 61 )

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ ( การใช้ Google classroom เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการชั้นเรียน - ศุกร์ 5 มกราคม 2561)

 

                             แหล่งข้อมูลหางานแก่ น.ศและศิษย์เก่า             
1  www.JobDB.Com
2  www.Jobtopgun.com
3  www.Nationejobs.com
4  www.CentralSmartJobs.com
5 www.workventure.com
6 www.thaijob.com