ประวัติคณะ

ประวัติคณะ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 

 

   
 
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในครั้งแรกคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด และในปี พ.ศ. 2539 ได้ขอเปิดสอนในสาขาวิชาเพิ่มเติมคือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
         ปัจจุบันทุกหลักสูตรของคณะได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วทุกหลักสูตร