ปรัชญา

ปรัชญา ปณิธาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 

 

   
  ปรัชญา และปณิธาน
            มุ่งมั่นพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
   
  วิสัยทัศน์
 
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะเป็นคณะที่ได้รับการยอมรับ ในด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางด้านวิชาการ ความรู้ และทักษะในด้านต่างๆอย่างครบครัน และจะเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรก ที่นักศึกษาและผู้สนใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน ภายใน 5 ปีข้างหน้า