คณาจารย์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 รายชื่ออาจาร คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


อ.กีรติ   วงศ์ทองศรี รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.อาชวินท์   อนันตกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.กิตติภณ   เพ็ชรสว่าง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.กุลกนิษฐ์   คุณาธิกรกิจ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ศรัญญา   การุณวรรธนะ  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ธีรธัช สวัสดิวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

 

ชื่อ - นามสกุล อ.กีรติ   วงศ์ทองศรี
Name-Surname Mr.Kerati   Wongthongsri
 
ตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์
          02-9883655 ต่อ 2118, 2119
เบอร์โทรสาร

ประวัติการศึกษา 

2540 – 2543  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
                         คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                         สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2532 –2538   บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    สาขาวิชาการบัญชี 


ประสบการณ์ทำงาน
          - 2538 – 2539  โปรแกรมเมอร์ บริษัท ดีเจคอมเมอร์เชียลแอนด์ลิสซิ่ง จำกัด
          - 2539 – 2540  โปรแกรมเมอร์ บริษัท โมเดิร์นซอฟต์ จำกัด
          - 2544 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประกาศนียบัตร

 • Intensive Oracle Development Tools, Oracle (Thailand) Co.,Ltd.
 • Assessment and Evaluation for Distance Learning, Chulalongkorn University
 • Computer Hacking Protection & Cyber Crime Investigator, Software Park (Thailand) Co.,Ltd.
 • Data Warehouse Design Workshop, Software Park (Thailand) Co.,Ltd.
 • Web Application Development and Management with Microsoft ASP.NET, Software Park (Thailand) Co.,Ltd.
 • Developing Business Intelligence Information System with Open Source Pentaho BI Suite, Thai-Australian Technological Services Center
 • Critical methodologies : Reflections and Practice,  Mahanakorn University of Technology
 • การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for Windows รุ่นที่ 26, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การเสริมสร้างเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์ทำงาน

2546 – ปัจจุบัน     หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
                               ที่ปรึกษา บริษัทสำนักงานบัญชี คราฟท์ จำกัด
                               ที่ปรึกษา บริษัท เอเชียคิต แพ็ค พรินท์ จำกัด

2544 - 2545         อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2539 - 2540                          โปรแกรมเมอร์ บริษัท Modern Soft จำกัด

2538 - 2539          โปรแกรมเมอร์ บริษัท  DJ. Commercial and Leasing จำกัด

ผลงานวิชาการ / งานวิจัย

 • บทความวิชาการ “การสร้างตะกร้าสินค้าโดยใช้ตัวแปร Session” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ (ปีที่ 4
  ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.57) หน้า 107-110
 • บทความวิชาการ “การจัดการการเปลี่ยนแปลง” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.56) หน้า 64-71
 • บทความวิชาการ “ระบบบริหารคลังสินค้า” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.56) หน้า 41-47
 • บทความวิชาการ “ความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานต่อความสำเร็จขององค์กร” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 3
  ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.56) หน้า 57-63
 • บทความวิชาการ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ ปีที่ 7
  ฉบับที่ 2 (ต.ค.52 – ม.ค.53) หน้า 65-71
 • บทความวิชาการ “JavaScript : Button นั้นสำคัญไฉน” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ ปีที่ 7
  ฉบับที่ 1 (มิ.ย.52 – ก.ย.52) หน้า 90-95
 • บทความวิชาการ “การตัดสินใจ” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
 • ระบบการสั่งพิมพ์ บริษัท เอเชียคิต แพ็ค พรินท์ จำกัด
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บริษัทสำนักงานบัญชี คราฟท์ จำกัด
 • ระบบงบประมาณ บริษัท Honda Asia Pacific Co.,Ltd.
 • ระบบข้อมูลด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.จันทบุรี
 • ระบบ iConference ของการประชุม CIOD2014 (www.ciod2014.com)

สาขางานเชี่ยวชาญ

            Windows-base Programming with Visual Basic.NET

            Web-base Programming with PHP, ASP.NET

            Photo Retouching with Photoshop

           Database Design

งานสอน

           BUCP0201   Data Processing and Information Technology (LAB)

           BUCP0203   Web Technology and Internet

           BUCP0206   Multimedia Tools for Business (LAB)

           BUCP0310   Web Design and Web Programming

           BUCP0401   Seminar in Computer Application (LAB)

           BUCP0414   Special Topics in Business Computer

           BUCP0445   Electronic Business

           BUCP0495   Project in Business Computer (LAB)

 

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.อาชวินท์   อนันตกูล
Name-Surname Mr.Archawin   Anantakool
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์
          02-9883655 ต่อ 2118, 2119
เบอร์โทรสาร
          
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          - ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเฉพาะสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - ปริญญาโท   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2539 - 2541  นักวิเคราะห์ระบบ บริษัท ช . การช่าง จำกัด ( มหาชน )
          - 2541 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สาขางานเชี่ยวชาญ

             - กฎหมายธุรกิจ
             - เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสอน

             - กฎหมายธุรกิจ
             - การประมวลผลข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             - เทคโนโลยีการจัดการโซ่อุปทาน
             - สถาปัตยกรมคอมพิวเตอร์

 

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.กิตติภณ   เพ็ชรสว่าง
Name-Surname Mr.Kittiphon   Pecharasawang
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          D601  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          02-9883655 ต่อ 2118, 2119
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - ปริญญาโท   ระบบและการจัดการสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2540  พนักงานวิเคราะห์ฝ่ายการตลาด บริษัท ไอโซแฟค จำกัด
          - 2540 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2536   บริษัท ไบโอเมท กรุ๊ป จำกัด
          - 2537   บริษัท ไทยจุลทรรศน์ จำกัด
          - 2540   บริษัท ไอโซแฟค จำกัด
          - 2541 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผลงานวิชาการ / งานวิจัย

 • อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อวิธีการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  ปีการศึกษา 2548
 • การเปรียบเทียบเทคนิคการประมาณต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์

สาขางานเชี่ยวชาญ

             - Electronic Business
             - Database System

งานสอน

             - Introduction to Computer and Information Science
             - Software Design and Development
             - Electronic Business

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.กุลกนิษฐ์   คุณาธิกรกิจ
Name-Surname Ms.Kulkanith   Kunatikornkij
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          02-9883655 ต่อ 2118, 2119
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   วารสารศาสตร์ – โฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - ปริญญาโท   Business Information Systems University of Wollongong
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2540 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.ศรัญญา   การุณวรรธนะ
Name-Surname Ms.Saranya   Karoonwattana
 
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
         D601 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          02-9883655 ต่อ 2118, 2119
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
          - ปริญญาโท   ระบบและการจัดการสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2546 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สาขางานเชี่ยวชาญ

             - ระบบฐานข้อมูล
             - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

งานสอน

             - Principles of Object Oriented Programming
             - Database Sy

กลับสู่ด้านบน 


 

 
ชื่อ - นามสกุล อ.ธีรธัช สวัสดิวิชัย
Name-Surname Mr. Dheradhaj Lin. Svasdivichai
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          02-9883655 ต่อ 2118, 2119
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร
          - ปริญญาโท   MBA  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร

ประสบการณ์ทำงาน
          - 2537  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - 2542 -2556 อาจารย์และผู้ดูแลระบบ สำนักทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - 2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สาขางานเชี่ยวชาญ

             - Network System
             - System Analysis

งานสอน

             - Data Communication and Computer Networking
             - Information Security Management
             - Introduction to Computer and Information Science (Lab)

 

กลับสู่ด้านบน