ข้อมูลหลักสูตร-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 


   รายวิชาที่รับผิดชอบโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          1. BUCP0101   คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเบื้องต้น
          2. BUCP0201   การประมวลผลข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3. BUCP0202   สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์
          4. BUCP0205   การโปรแกรมภาษาซี
          5. BUCP0206   การใช้ระบบหลายสื่อในเชิงธุรกิจ
          6. BUCP0309   หลักการใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
          7. BUCP0321   การจัดระเบียบและประมวลผลแฟ้มข้อมูล
          8. BUCP0322   หลักโปรแกรมเชิงวัตถุ
          9. BUCP0330   ระบบการเรียกข้อมูล
          10. BUCP0406   ภาษาสำหรับปัญญาประดิษฐ์
          11. BUCP0410   คอมพิวเตอร์กราฟิก
          12. BUCP0411   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางการเงินและการธนาคาร
          13. BUCP0412   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นสูงสำหรับธุรกิจ
          14. BUCP0413   การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
          15. BUCP0414   หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
          16. BUCP0431   การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
          17. BUCP0433   ระบบฐานข้อมูล
          18. BUCP0434   การจัดการสารสนเทศ
          19. BUCP0435   การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์
          20. BUCP0436   การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
          21. BUCP0437   ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ
          22. BUCP0438   ระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร
          23. BUCP0440   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          24. BUCP0441   ระบบปฎิบัติการ
          25. BUCP0445   การธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
          26. BUCP0446   การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธูรกิจอิเล็กทรอนิกส์
          27. BUCP0495   โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

BUCP0101   คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Computer and Information Science 3 (2-3)
   
            ศึกษา ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบรหัส ระบบเลขฐานต่างๆ ปัญหาและขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาที่แก้ไขได้กับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ความขัดแย้งทางตรรก ความเป็นไปได้ของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานทางธุรกิจ ปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการฝึกใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปที่มีประโยชน์ในงานทั่วๆ ไป
   

BUCP0201   การประมวลผลข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Data Processing and Information Technology 3 (2-3)
   
            
   

BUCP0202   สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์
Compter Architecture 3 (3-0)
   
            ศึกษา สถาปัตยกรรมภายในของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ตามสถาปัตยกรรม คำสั่งภาษาเครื่องหน่วยความจำและอุปกรณ์เข้าออกแบบต่างๆ การเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์มาตรฐานต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ ปัญหาของการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเน้นการใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
   

BUCP0205   การโปรแกรมภาษาซี
C Programming 3 (2-3)
   
            โครง สร้างของโปรแกรมภาษาซี ส่วนประกอบของภาษา เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ นิพจน์แบบต่างๆ และชุดคำสั่ง การใช้งานหน่วยความจำแบบฮีบ (Heap) การใช้งานภาษาแอสแซมบลีในภาษาซี การเขียนโฟลว์ชาร์ต การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ การเขียนโปรแกรมย่อย การใช้แฟ้มข้อมูลอย่างง่าย วิธีการตรวจและแก้ไขโปรแกรม นักศึกษาจะได้ฝึกหัดใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษาซี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาวิชา และเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไป
   

BUCP0206   การใช้ระบบหลายสื่อในเชิงธุรกิจ
Multimedia Tool for Business 3 (2-3)
   
            ศึกษา ความเป็นมาและแนวคิดของระบบหลายสื่อ การออกแบบและสร้างระบบหลายสื่อเพื่อนำไปใช้การธุรกิจ การใช้ระบบหลายสื่อเพื่อการนำเสนอ แนวคิดเบื้องต้นและเทคนิคการสร้างภาพสองมิติ สามมิติ ภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบเสียง วิชานี้เน้นการปฏิบัติการโดยนักศึกษาจะได้ใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อทดลอง สร้างระบบหลายสื่อสามารถนำไปใช้ในงานธุรกิจได้
   

BUCP0309   หลักการใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
Principles of Modem Computer Programming 3 (2-3)
   
            ศึกษา ถึงแนวคิดของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาใหม่ การออกแบบหน้าจอเพื่อรับข้อมูลและแสดงผล การคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะศาสตร์ การออกแบบและใช้เมนู การใช้งานแฟ้มข้อมูล เป็นต้น นักศึกษาจะได้ฝึกหัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่กำลังเป็นที่นิยมทางด้านธุรกิจ เช่น Visual Basic อันจะเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นต่อไป
   

BUCP0321   การจัดระเบียบและประมวลผลแฟ้มข้อมูล
File organization and processing 3 (3-0)
   
            เทคนิค การเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์ภายนอกโดยใช้ภาษาชั้นสูง หลักการและการปฏิบัติในการประมวลข้อมูลของระบบใหญ่ หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วย ระเบียบ บล็อก แฟ้ม โครงสร้างข้อมูลที่จำเป็นในการจัดระบบแฟ้มข้อมูลโดยการเข้าถึงแบบตามลำดับ แบบใช้ดรรชนีและแบบแฮช ตลอดจนการผสมผสานวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความเหมาะสมกับงานวิชานี้เน้นการฝึกหัดเขียนและทดสอบแก้ไขชุดคำสั่งใน ภาษาชั้นสูง เช่น ปาสคาล หรือซี เพื่อสร้างทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรม
   

BUCP0322   หลักโปรแกรมเชิงวัตถุ
Principal of Objiet-Oriented Program 3 (2-3)
   
            ความ รู้เบื้องต้นและแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความแตกต่างของแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบเดิมและแบบเชิงวัตถุ ส่วนประกอบและโครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจการฝึกหัดและพัฒนาการเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุให้สามารถใช้งานได้
   

BUCP0330   ระบบการเรียกข้อมูล
Information Retrieval Sytem 3 (3-0)
   
            โครง สร้างของข้อมูล ระบบพจนานุกรมระบบทางสถิติ การแมทชิงของเวคเตอร์ ยุทธวิธีการค้น คุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลอินพุท คุณลักษณะเฉพาะของการจัดระบบ ระบบของข้อมูลเอาท์พุท การพิจารณาเปรียบเทียบ การตอบคำถามแบบอัตโนมัติ
   

BUCP0406   ภาษาสำหรับปัญญาประดิษฐ์
Artficial Intelligence Languages 3 (3-0)
   
            การ ศึกษาหลักการและการใช้งานภาษา LISP PROLOG และ FORTH เปรียบเทียบโครงสร้างและข้อได้เปรียบของภาษาทั้งสาม ศึกษาตัวอย่างการนำไปใช้งานในแง่ต่างๆ เช่น ในระบบผู้เชี่ยวชาญในระบบจดจำแพทเทิอร์น และในระบบการแก้ปัญหาด้วยวิธีสัญลักษณ์
   

BUCP0410   คอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphics 3 (2-3)
   
            ประวัติ ความเป็นมา และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก กราฟิกไปป์ไลน์ การประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพ มาตรฐานของกราฟิกและเรขาคณิตของคอมพิวเตอร์กราฟิก เฟรมเวอร์คอมพิวเตอร์กราฟิก ได้แก่ โครงสร้างของรูปกราฟิก องค์ประกอบพื้นฐานและสไตล์ในกราฟิก ฯลฯ หลักการออกแบบกราฟิกที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้รับข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ การสร้างกราฟิกไลบรารี และหลักการของ GKS เวิร์กสเตชัน อัลกอริธึมพื้นฐาน ได้แก่ นอร์มอลไลช์ทรานฟอร์มเมชันคลิปปิงก์ไลน์ ไปป์ไลน์ของการมองแบบ GKS การสร้างเส้นตรง การลงสีในรูปหลายเหลี่ยม ฯลฯ GKS สำหรับอินเตอร์แอคทิพกราฟิก GKS สำหรับสไตล์ของการสร้างภาพ เซ็กเมนท์ของภาพแบบจำลองการรับอีเวนท์แบบ GKS การสร้างแบบจำลองกราฟิก บิทเมปป์กราฟิก และการประยุกต์ใช้งานแนวคิดเบื้องต้นของการสร้างภาพสามมิติ การวิเคราะห์เชิงเวคเตอร์ในสามมิติ ได้แก่ ระบบระนาบ หลักการฐานของการแทนรูปทรงวัตถุ ทรานสฟอร์มเมชันในสามมิติ หลักการพื้นฐานของการแลเงา แอนติอะเลียสชิงก์ ฯลฯ
   

BUCP0411   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางการเงินและการธนาคาร
Compurter Application in Finance and Banking 3 (2-3)
   
            ศึกษา กระบวนการและขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ในการธนาคาร การออกแบบระบบและโปรแกรมสำหรับบัญชีแบบต่างๆ การจัดแฟ้มข้อมูลกลางของระบบการธนาคาร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์เงินกู้เงินฝาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การนำเข้า - ออก การออกรายงานแบบต่างๆ สำหรับธนาคาร
   

BUCP0412   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นสูงสำหรับธุรกิจ
Advanced Application Software Package 3 (2-3)
   
            ศึกษา ถึงแนวคิดของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยภาษาที่วงการคอมพิวเตอร์นิยมใช้ในปัจจุบัน และศึกษาถึงระบบการบริหารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสามารถนำเอาเครื่องมือสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมได้
   

BUCP0413   การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
Coputer Center Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงการบริหารของการบริการในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเลือกและประเมินผลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและการจัดทำงบประมาณการรักษาความปลอดภัย หลักการสื่อสารข้อมูลและระบบฐานข้อมูลการจัดอบรมผู้ใช้ การทำเอกสารประกอบการใช้เครื่องการระบบการจัดการและระบบข้อมูลเพื่อการ จัดการ หลักการตัดสินใจขั้นปฏิบัติการ ขั้นวางแผน และขั้นนโยบาย
   

BUCP0414   หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
Special Topics in Business Computer 3 (2-3)
   
            มี เนี้อหาเกี่ยวกับการศึกษาถึงหัวข้อต่างๆ ที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีและความก้าวหน้า เพื่อนำไปใช้งานธุรกิจ โดยหัวข้อนี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งถูกกำหนดโดยอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   

BUCP0431   การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
Sytem Analysis and Design 3 (3-0)
   
            ศึกษา เรื่องระบบ แนวทางการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ Cost-Benefit การวิเคราะห์ระบบเพื่อกำหนดความต้องการของระบบงาน การออกแบบระบบงาน การทดสอบระบบงาน การนำระบบงานไปใช้ การวางแผนและการควบคุมโครงการ รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน คอมพิวเตอร์
   

BUCP0433   ระบบฐานข้อมูล
Database Sytem 3 (3-0)
   
            แนว คิดของระบบข้อสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูลและการค้นหาข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบ แฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลการปรับข้อมูลบรรทัดฐาน (Normalization) ภาษาที่ใช้บรรยายข้อมูล ภาษาจัดการข้อมูล การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูล การสำรองข้อมูล การรักษาความถูกต้อง ความเชื่อถือได้และความคงสภาพของข้อมูล (Data Integrity)
   

BUCP0434   การจัดการสารสนเทศ
Information Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา แนวคิดและความหมายของระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตของระบบสารสนเทศ แนวคิดและหลักการวิเคราะห์และรวมรวมระบบข้อมูล การออกแบบระบบสารสนเทศ การติดตั้งและทดสอบระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเน้นการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความแตกต่างในเชิงการแข่งขันให้กับธุรกิจ การประยุกต์ใช้งานจากระบบ DSS, EDI, EFT การวางแผนและปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
   

BUCP0435   การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์
Software Design and Development 3 (3-0)
   
            ศึกษา แนวคิดและหลักการของการออกแบบซอฟต์แวร์ การจัดการ การวิเคราะห์ การกำหนดกรอบ การใช้โมเดล กลยุทธ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการช่วยออกแบบซอฟต์แวร์ ตลอดจน แนวทางการเลือกภาษาเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การจัดทำเอกสารและคู่มือใช้งาน
   

BUCP0436   การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
Strategic Information Sytem Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา แนวทางในการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจ อันจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างองค์กร นอกจากจะได้ศึกษาแนวคิดและหลักการแล้ว วิชานี้เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์จากกรณีตัวอย่างขององค์กรที่มีอยู่จริง ซึ่งได้ใช้ระบบสารสนเทศกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
   

BUCP0437   ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Supprort Sytem 3 (3-0)
   
            ศึกษา แนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการและขั้นตอนของการออกแบบระบบ แบบจำลองการตัดสินใจ การนำระบบไปใช้งานและประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับแนวทางการทำงานขององค์กร ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบบกับการดำเนินธุรกิจ นักศึกษาจะได้ทดลองออกแบบระบบในขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้น
   

BUCP0438   ระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร
Eterprise Resource Planning Sytem 3 ()
   
            
   

BUCP0440   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Commuication and Computer Networks 3 (3-0)
   
            โครง สร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองเครือข่าย สถาปัตยกรรมของเครือข่าย ระบบปฏิบัติการเครือข่าย การเชื่อมต่อเครือข่าย การทำงานในระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย การจัดลำดับการทำงานต่างๆภายในระบบเครือข่าย วิชานี้เน้นทั้งภาคทฤษฎีและทดลองจริง เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและแนวทางในการสร้าง ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่าย
   

BUCP0441   ระบบปฎิบัติการ
Operating System 3 (3-0)
   
            ศึกษา วิธีการทำงานและส่วนประกอบของโปรแกรมควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานทีละโปรแกรม การทำงานพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา ระบบหน่วยความจำชั่วคราว การจัดการทรัพยากรของระบบซึ่งรวมถึงหน่วยความจำ ตัวประมวลผล (Processor) อุปกรณ์และแฟ้มข้อมูล ปัญหาพื้นฐานต่างๆแก้ไขที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบปฏิบัติการเช่น การจัดจังหวะประสาน (Synchronization) การติดอับ (Deadlock) ชะงัก (Hang) ภาวะอดอยาก (Starvation) ภาวะพร้อมกัน (Concurrency) การกำหนดลำดับชิ้นงาน (Job Scheduling) การแบ่งหน่วยความจำแบบเสมือน (Virtual Memory) ปัญหาการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว การทำงานแบบขนาน แบบแน่น และแบบหลวม การปฏิบัติการเชิงไพบ์ไลน์ การทำงานในระบบข่ายงานและระบบหลายหน่วยทำงาน การสร้างระบบงานแบบทนความผิดพร่อง (Faulttolerant)
   

BUCP0445   การธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Buisness 3 (3-0)
   
            ศึกษา การดำเนินธุรกิจแบบใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Cyberspace) ต่างๆที่นิยมในปัจจุบัน แนวทางการดำเนินธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต วิชานี้เน้นศึกษาทั้งภาคทฤษฎี การใช้กรณีศึกษาของการสร้างสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทดลองสร้างแวบไซต์สำหรับงานธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้งานจริง
   

BUCP0446   การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธูรกิจอิเล็กทรอนิกส์
E-Supply Chain-Management 3 ()
   
            
   

BUCP0495   โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Project in Business Computer 3 (3-0)
   
            นัก ศึกษาจะทำการเลือกหัวข้อโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกำหนดหัวข้อขึ้นเอง ( แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ) ศึกษาหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงงานรวมถึงการวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครง งานทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ( การเขียนโปรแกรมร่วม ) พิจารณาถึงผลและประโยชน์ที่จะได้รับทางด้านธุรกิจ เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งการ รายงานหน้าชั้น