การเงินและการธนาคาร

สาส์นจากหัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 
   
 
         ใน ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากในระบบการเงินทั่วโลก ทั้งในเรื่องของตลาดการเงินและสถาบันการเงินต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงและส่งผลกระทบไปยังตลาดการเงินของประเทศอื่นๆ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อนหลากหลาย
ดังนั้นการเรียนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จึงไม่ใช่เพียงแต่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ผู้เรียนจำเป็นต้องติดตามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
   
 
ดร.ชยงการ ภมรมาศ
หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร