คณาจารย์-การเงินการธนาคาร

รายชื่ออาจาร คณะการเงินการธนาคาร

 

ดร.ชยงการ   ภมรมาศ  หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.นพมณี   ภารุ่งโรจน์รัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
       

 


 

 

 

ดร.ชยงการ   ภมรมาศ  หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อ - นามสกุล ดร.ชยงการ   ภมรมาศ
Name-Surname Dr.Chayongkan   Pamornmast
 
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          280 ผหลโยธิน28 จตุจักร กทม
เบอร์โทรศัพท์
          081-301-2926
เบอร์โทรสาร
          02-513-3909
ประวัติการศึกษา
      2550  The University of New South Wales, Sydney, Australia
                 Ph.D. in Banking and Finance
     2544  The London School of Economics and Political Science, London, England
                M.Sc. in Finance and Economics
     2542  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร
                เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
     2538  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, กรุงเทพมหานคร
                มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์)
     2536  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, กรุงเทพมหานคร
                 มัธยมศึกษาตอนต้น
ประสบการณ์ทำงาน

     2556 – 2557    นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
     2555 – 2557    อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน      
     2555 – 2557    ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตามและประเมินผลโครงการของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
     2555 – ปัจจุบัน อนุกรรมการคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
     2554 – 2555    ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร  รัฐสภา
     2553 – 2554    กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเทคโนโลยี     สารสนเทศและการสื่อสาร
     2552 – 2554    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ
     2552 – 2554    อนุกรรมการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมและมาตรการกำกับดูแล
     2552 – 2553    คณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์การระบายสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวสาร)
     2550 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
                                หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    
     2550-2553       รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
     2544                 ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา   

ประกาศนียบัตร

            - Certificate in Advanced Econometrics , LSE Summer School

สาขางานเชี่ยวชาญ

            - Corporate Finance

งานสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
     2550 – ปัจจุบัน    อาจารย์ผู้ร่วมสอนระดับปริญญาเอก  
                - วิชาการจัดการการเงินสำหรับผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเซีย
                - วิชาการจัดการเงินระหว่างประเทศขั้นสูง
มหาวิทยาลัยสยาม  
               - วิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงและเศรษฐมิติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
               - วิชาแนวคิดทฤษฎีและหลักการทางการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     2544 – ปัจจุบัน    อาจารย์ผู้ร่วมสอนระดับปริญญาโท
              - วิชาการจัดการการเงินสำหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
              - วิชาการจัดการการเงิน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
              - วิชาการจัดการการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
             - วิชาสัมมนาการจัดการการเงิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
     2552 – ปัจจุบัน    -    อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
            - กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานวิจัย
     2546    “Month-of-the-Year Effect and Day-of-the-week Effect in the Thai Capital Market”, Journal of Commerce-Burapha Review, vol.2, no. 1, Jan-Mar.
     2546    “The Risk and Return from Equity factors”, Modern Management Journal, vol. 1, no. 1, July.
     2545    “Size and Book-to-Market : The Important factors in Explaining the Variation in Stock Returns in the Thai Capital Market”,  Journal of Commerce-Burapha Review, vol.1, no. 1, Jan-Mar.

รางวัล
     2542    รางวัลเหรียญทอง สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     2541    รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     2541    รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     2541    รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     2540    รางวัลรองชนะเลิศการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กิจกรรม
     2548    President of the Thai Student Association of the University of New South Wales, Sydney, Australia.
     2547    Treasurer of the Thai Student Association of the University of New South Wales, Sydney, Australia.
     2546    General Secretary of the Thai Student Association of the University of New South Wales, Sydney, Australia.
     2539-2541 ประธานสมาคมหมากกระดาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลับสู่ด้านบน

 


 

 

  ชื่อ - นามสกุล อ.นพมณี   ภารุ่งโรจน์รัตน์
Name-Surname Ms.Nopmanee   Parungrojrat
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 181, 182
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234

กลับสู่ด้านบน