ข้อมูลหลักสูตร-การเงินการธนาคาร

คำอธิบายรายวิชา สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 


   รายวิชาที่รับผิดชอบโดยสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

          1. ECON0111   เศรษฐศาสตร์จุลภาค
          2. FINA0301   การเงินธุรกิจ
          3. FINA0320   เงินส่วนบุคคล
          4. FINA0321   การเงินและธนาคาร
          5. FINA0322   การจัดการทางการเงิน
          6. FINA0323   ตลาดเงินและตลาดลงทุน
          7. FINA0325   การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์
          8. FINA0326   การจัดการสถานบันการเงิน
          9. FINA0327   การวางแผนละควบคุมการเงิน
          10. FINA0328   การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
          11. FINA0331   การวิเคราะห์งบการเงิน
          12. FINA0421   หลักการลงทุน
          13. FINA0422   การเงินระหว่างประเทศ
          14. FINA0423   การวิจัยทางการเงิน
          15. FINA0424   การจัดการสินเชื่อ
          16. FINA0425   การวิเคราะห์ตราสารหนี้
          17. FINA0426   นโยบายการเงินและการคลัง
          18. FINA0428   การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
          19. FINA0429   การประกันภัย
          20. FINA0431   การสัมนาทางการเงิน
          21. FINA0432   โครงงานทางการเงินและการธนาคาร
          22. FINA0433   ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          23. FINA0435   การบัญชีธนาคารและการตรวจสอบ
          24. FINA0441   การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการการลงทุน
          25. FINA0442   ตราสารอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้
          26. FINA0443   การทำงบประมาณทางการเงิน
          27. FINA0444   แบบจำลองทางการเงิน

ECON0111   เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Micro Economics 3 (3-0)
   
            
   

FINA0301   การเงินธุรกิจ
Business Finance 3 (3-0)
   
            
   

FINA0320   เงินส่วนบุคคล
Personal Finance 3 (3-0)
   
            ศึกษา ขอบเขตหน้าที่ทางการเงิน ความสำคัญของการจัดการทางการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนควบคุมทางการเงิน การบริหารทุนทำการ การจัดสรรเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสร้างการลงทุน ค่าของทุน ลักษณะเงินทุนในตลาดทุน การกำหนดนโยบายทางการเงินในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
   

FINA0321   การเงินและธนาคาร
Money and Banking 3 (3-0)
   
            ศึกษา ทฤษฎีการเงิน บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน เครดิต ดอกเบี้ย บทบาทธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินอื่นๆ และธนาคารกลาง เงินเฟ้อ เงินฝืด มาตรการทางการเงิน นโยบายและเสถียรภาพทางการเงิน
   

FINA0322   การจัดการทางการเงิน
Financial Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงกลยุทธ์เทคนิคและวิธีการในการจัดการทางการเงิน ทั้งในด้านการจัดหา และจัดสรรเงินทุน ตลอดจนนโยบายของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน การจัดการทาง การเงินภายใต้ภาวะต่างๆ โดยการใช้กรณีศึกษา
   

FINA0323   ตลาดเงินและตลาดลงทุน
Money Market and Capital Market 3 (3-0)
   
            ศึกษา ความสำคัญของตลาดเงินและตลาดทุนที่มีต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ ประเภทและหน้าที่ของสถาบันการเงินในการจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ประเภทของเอกสารทางการค้าที่ใช้ในตลาดเงินและตลาดทุน
   

FINA0325   การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์
Commrcial Bank Operation 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงลักษณะและหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ระบบธนาคารพาณิชย์ การให้กู้ยืมและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ เงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ สำนักหักบัญชีของธนาคาร ธนาคารกลาง การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เครื่องมือเครดิตประเภทต่างๆ
   

FINA0326   การจัดการสถานบันการเงิน
Financial Institution Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา โครงสร้าง การจัดองค์การ ระบบงานและการบัญชี ลักษณะงานและการให้บริการในด้านต่างๆ ของสถาบันการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารเงินทุน สินทรัพย์ หนี้สิน สภาพคล่อง การบริหารกำไร ตลอดจนการวิเคราะห์ฐานะ ความมั่นคงของสถาบันการเงิน และตัดสินใจให้สินเชื่อ แหล่งของสินเชื่อ หลักเกณฑ์และ การติดตามเรียกเก็บเงินตลอด จนการประเมินผล
   

FINA0327   การวางแผนละควบคุมการเงิน
Financial Planning and control 3 (3-0)
   
            ศึกษา ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน การ จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวางแผนและควบคุมทางการเงินติดตามการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนการ วิธีการแก้ปัญหา และวิธีการปรับแผนโดยใช้ความรู้ด้านการจัดการ เครื่องมือ ทางการเงิน เทคนิค การพยากรณ์
   

FINA0328   การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
Feasibility Study and Project Evaluation 3 (3-0)
   
            ศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการ ทางด้านการตลาด การผลิต การจัดการ การเงิน และเศรษฐศาสตร์ เกณฑ์การตัดสิน ใจการวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และศึกษากรณีตัวอย่าง ในการวิเคราะห์ และการประเมิน ผลโครงการ
   

FINA0331   การวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Analysis 3 (3-0)
   
            ศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการโครงสร้างทางการเงิน การจัดเตรียม รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน อุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชย์และบริการ
   

FINA0421   หลักการลงทุน
Principles of Investment 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงหน้าที่ตลาดเงินทุน ความรู้เกี่ยวกับข้อสมมติฐานของตลาด ที่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ทฤษฎี ประเมินมูลค่าที่ใช้กับตลาดหลักทรัพย์ อุตสาหกรรมประเภทที่ควรลงทุนและบริษัทที่ควรเลือกลงทุน หลักการขั้นต้น ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์
   

FINA0422   การเงินระหว่างประเทศ
International Finance 3 (3-0)
   
            ตลาด แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่และอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสรี การควบคุมตลาดแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ การแก้ไขดุลการชำระเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสรี กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ตลาดยูโรดอลล่าร์ และตลาดเอเซียนดอลล่าร์
   

FINA0423   การวิจัยทางการเงิน
Financial Research 3 (3-0)
   
            ศึกษา หลักเบื้องต้นและวิธีการวิจัยโดยทั่วไป และ เลือกปัญหาทางการเงินที่น่าสนใจในขณะนั้นมาทำวิจัยตลอดจน ทำรายงานผลการวิจัยและเสนอรายงานการวิจัย
   

FINA0424   การจัดการสินเชื่อ
Credit Mnagement 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงหลักการดำเนินงานในการให้สินเชื่อ โดยศึกษาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกให้สินเชื่อ การรวบรวม ข้อมูล การวิเคราะห์สินเชื่อ เทคนิคในการพิจารณาและการตัดสินใจให้สินเชื่อ แหล่งของสินเชื่อ หลักเกณฑ์การติด ตามเรียกเก็บเงินตลอดจนการประเมินผล
   

FINA0425   การวิเคราะห์ตราสารหนี้
Fixed Income Securities Analysis 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงลักษณะและบทบาทของตราสารหนี้ รวม ไปถึงการคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ได้รับจากการลงทุน ในตราสารหนี้ การกำหนดราคา และกลยุทธ์ในการบริหารการลงทุนในตราสารหนี้
   

FINA0426   นโยบายการเงินและการคลัง
Money and Fiscal Policy 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงทฤษฎีการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ เป้าหมาย และเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายต่างๆ ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ
   

FINA0428   การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
Iternational Financial Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ลักษณะและปัญหาต่างๆ ในการจัดการการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวทางแก้ไข เช่น การวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนภายในและภายนอกประเทศ การเสี่ยงภัยในด้านการเงินระหว่างประเทศ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยอื่นๆ ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบการเงิน และสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีผลต่อการวางนโยบาย ด้านการเงินของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ
   

FINA0429   การประกันภัย
Insurance 3 (3-0)
   
            ศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่างๆ เงื่อนไขของการประกันภัย การคำนวณเบี้ยประกัน การพิจารณาเลือกผู้รับประกัน ตลาดประกันภัยต่อ การควบคุมธุรกิจประกันภัย ประโยชน์ของการประกันภัย
   

FINA0431   การสัมนาทางการเงิน
Seminar in Finance 3 (3-0)
   
            ศึกษา ปัญหาต่างๆ โดยนำความรู้ทางด้าน การเงิน ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินที่ สลับซับซ้อนในสถานการณ์ปัจจุบัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยการใช้กรณีศึกษา
   

FINA0432   โครงงานทางการเงินและการธนาคาร
Project in Finance and Banking 3 (3-0)
   
            ให้ นักศึกษาเสนอหัวข้อ หรือปัญหาทางการเงิน และการธนาคารที่สนใจ เพื่อจักได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยนำความรู้และเครื่องมือในด้านการบริหารการเงินและการธนาคาร และ ด้านคอมพิวเตอร์มาประกอบการวิเคราะห์ และหาแนวทาง แก้ปัญหาในโครงงานที่เสนอมา โดยอาจเป็นกรณีศึกษา
   

FINA0433   ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Securities Business and the Stock Cxchange 3 (3-0)
   
            ศึกษา ความหมายและประเภทของธุรกิจหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน การดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ ลักษณะและบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ โครงสร้างองค์กรตลอดจนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

FINA0435   การบัญชีธนาคารและการตรวจสอบ
Bang Accouting and Bank Auditing 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงการบัญชีของธนาคารพาณิชย์ วิธีปฏิบัติ การทำงบดุล การปิดบัญชีประจำงวด การทำแบบรายงานที่ต้องส่งธนาคารแห่งประเทศไทย เอกสารบัญชีและระบบบัญชีของธนาคารกลาง รวมทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ในการทำบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบสมุดบัญชี ทะเบียนสลิป รายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระเบียบพิธีการและคำสั่งหรือไม่
   

FINA0441   การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการการลงทุน
Securities Analysis and Portfolil Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา การนำมูลค่าปัจจุบัน และมูลค่าอนาคตไปใช้ในธุรกิจ ศึกษาการประเมินราคาของหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารกึ่งทุนกึ่งหนี้ ตราสารหนี้ หลักการและจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษัท การทำงบประมาณการเงิน อัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การจัดการการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ และกองทุนรวม
   

FINA0442   ตราสารอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้
Derivative Securities and Application 3 (3-0)
   
            ศึกษา ความหมาย ประเภทและวิธีหามูลค่าของตราสารอนุพันธ์ สำหรับสถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ เพื่อลดต้นทุนของแหล่งเงินทุน เพิ่มผลตอบแทนของการลงทุน และลดความแปรปรวนของมูลค่าของทรัพย์สิน และหนี้สิน ตัวอย่างของการจัดโครงสร้างของตราสารอนุพันธ์ จะถูกกล่าวถึงโดยสังเขป
   

FINA0443   การทำงบประมาณทางการเงิน
Financial Projection Using Computer 3 (2-3)
   
            ศึกษา การทำงบประมาณทางการเงิน โดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การทำหมายกำหนดการการขาย การทำหมายกำหนดการเก็บสินค้าคงคลัง การทำงบประมาณงบกำไรขาดทุน การทำงบประมาณงบดุล การหากระแสเงินสดอิสระของบริษัทและของผู้ถือหุ้น การประเมินราคาหุ้นสามัญ และผลกระทบต่อการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis
   

FINA0444   แบบจำลองทางการเงิน
Financial Modeling 3 (2-3)
   
            ศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น EXCEL ในการพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน เพื่อการใช้ในการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารกลุ่มลงทุน และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ