การตลาด

สาส์นจากหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 
   
 
          การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ต่างเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกขณะ การพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ล้วนแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร และ " การตลาด" ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การประสบความ สำเร็จในโลกธุรกิจอย่างไรก็ตามการตลาดตามแนวคิดสมัยใหม่ มีความแตกต่างจากในอดีตเนื่องจากการตลาดในปัจจุบันไม่ได้เป็นแค่ " การพยายามขายสินค้า" ให้กับผู้บริโภค หากแต่เป็นการพยายามที่จะทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค การสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสาร การส่งมอบคุณค่า การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม
   
 
อาจารย์ ต่อศักด์ หาญคุณะเศรษฐ์
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด