คณาจารย์-การตลาด

 รายชื่ออาจาร คณะการตลาด

อ.สันนิธิ   ตินทุกะสิริ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
อ.สิริภักตร์   ศิริโท  คณบดี คณะบริหารธุรกิจ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.ปทุมพร   วงศ์ทองศรี  รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อ.ต่อศักดิ์   หาญคุณะเศรษฐ์  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.สันนิธิ   ตินทุกะสิริ
Name-Surname Mr.Sanniti   Tindukdsiri
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 179, 180
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - ปริญญาโท   Business Administration ( Marketing) Rosary College
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2541  ผู้จัดการ บจก.แบลงค์
          - 2540 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.สิริภักตร์   ศิริโท
Name-Surname Mr.Siripak   Siritho
 
ตำแหน่ง คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 179, 180
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - ปริญญาโท   Direct Marketing University of Missoure-Kansas City , USA
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2533 – 2534  Equity Dealer for Foreign Institute บงล.พัฒนสิน จก.
          - 2534 – 2536  Credit officer-Corporate Lending Dept. Multi-Credit Corporation of Thailand plc.
          - 2536 – 2539  AVP.-Investment Banking Dept. ITF Finance and Securities Plc.
          - 2539 – 2540  AVP.-Investment Banking Dept. Vajira Secuities Ltd.
          - 2539 – 2540   AVP.-Investment Banking Dept. Vajira Secuities Ltd.
          - 2540 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กลับสู่ด้านบน

 


ชื่อ - นามสกุล อ.ปทุมพร   วงศ์ทองศรี
Name-Surname Pratumporn   Wongthongsri
 
ตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 179, 180
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
          - ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
          - Manangement Development and Leadership Certificate from Singapore
          - Distribution Resource Planning Certificate from Singapore
          - Paragon Software Application
          - กลยุทธ์การบริหารโลจิสติกส์และ Supply Chain สมัยใหม่
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2551 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - 2547 - 2551  Contract Manager Logistics Supply Chain Management TNT(CEVA) Logistics (Thailand) Ltd
          - 2544 - 2547  Operation Analyst TNT Logistics (Thailand) Ltd
          - 2539 - 2544  Stock Planning Assistant Kodak(Thailand) Co.,Ltd
          - 2538 - 2539  Stock Planning Officer Kodak(Thailand) Co.,Ltd
สาขางานเชี่ยวชาญ
          - Marketing Management
          - Logistics and Supply Chain Management
          - Warehouse Management
          - Budgeting
          - Inventory Planning Manangement
          - Logistics Operation Analyst
งานสอน
          - E-Business
          - E-Commerce

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.ต่อศักดิ์   หาญคุณะเศรษฐ์
Name-Surname Mr.Torsak   Hankunaseth
 
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 179, 180
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   B.B.A.(Marketing), Assumption University
          - ปริญญาโท   M.B.A. (Business Management), Kasetsart University
ประกาศนียบัตร
          - Thammasart University: Freight Forwarder for International Business
ประสบการณ์ทำงาน
          -   Lecturer, Marketing Department, Mahanakorn University of Technology
          -   Lecturer, Rattana Bundit University
          -   Lecturer, Chaleena Hotel Business School
          -   Account Director, Warner Bros. Consumer Products
          -   Export Manager, Shinih Enterprise Co.Ltd.
          -   Business Partner, Manager, Shinih Enterprise Co.Ltd.
          -   Overseas Marketing Executive, United Pacific Trading Co.Ltd.
          -   Store Manager, Pizza Hut (Minor Group)
สาขางานเชี่ยวชาญ
          - Consumer Products, Import-Export, Freight Forwarder

กลับสู่ด้านบน