ข้อมูลหลักสูตร-การตลาด

  คำอธิบายรายวิชา สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 


   รายวิชาที่รับผิดชอบโดยสาขาวิชาการตลาด

          1. MKTG0201   หลักการตลาด
          2. MKTG0321   พฤติกรรมผู้บริโภค
          3. MKTG0322   การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
          4. MKTG0324   การตลาดระหว่างประเทศ
          5. MKTG0325   การจัดการส่งเสริมการตลาด
          6. MKTG0326   การจัดการการตลาด
          7. MKTG0327   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
          8. MKTG0328   การจัดซื้อ
          9. MKTG0329   การตลาดแบบตรง
          10. MKTG0421   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
          11. MKTG0422   การกระจายตัวสินค้า
          12. MKTG0423   การจัดการการค้าปลีก
          13. MKTG0424   การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
          14. MKTG0425   การตลาดบริการ
          15. MKTG0426   การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
          16. MKTG0427   การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
          17. MKTG0428   การจัดการงานขาย
          18. MKTG0429   การพยากรณ์การขาย
          19. MKTG0430   การวิจัยการตลาด
          20. MKTG0431   สัมมนาการตลาด
          21. MKTG0432   โครงงานทางการตลาด
          22. MKTG0433   การจัดการผลิตภันฑ์ใหม่

 


MKTG0201   หลักการตลาด
Principles of Marketing 3 (3-0)
   
            
   

MKTG0321   พฤติกรรมผู้บริโภค
Consurmer Behavior 3 (3-0)
   
            ศึกษา หลักและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ ปัจจัยที่เกี่ยวกับ ตัวบุคคล ระบบการรับเข้ามาทางโสตประสาทการเข้าใจปัญหาสิ่งจูงใจต่างๆ ทฤษฎีของการเรียนรู้ ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ กระบวนการซื้ออันประกอบด้วยการเล็งเห็นปัญหา การเสาะแสวงหา และประเมินผลของข่าวสารและทางเลือกต่างๆ การตัดสินใจซื้อ รวมทั้งพฤติกรรมในการซื้อสินค้าใหม่ด้วย
   

MKTG0322   การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
Maketing Channels Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ระบบการจัดจำหน่าย กระบวนการเลือกช่องทางและคนกลาง การวางแผนและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายการรักษา ความสัมพันธ์ การกระตุ้นและส่งเสริมคนกลาง การควบคุม การประเมินผล และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดจำหน่าย
   

MKTG0324   การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing 3 (3-0)
   
            ศึกษา ลักษณะ รูปแบบ และขอบเขตของการตลาดระหว่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาด ระหว่างประเทศ การวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การหาตลาดต่างประเทศ การบรรจุหีบห่อ การกำหนดราคา การเสนอราคา การเลือกตัวแทนจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด ปัญหาและอุปสรรคในการตลาดระหว่างประเทศ
   

MKTG0325   การจัดการส่งเสริมการตลาด
Promotion Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา บทบาทของการโฆษณา และส่งเสริมการขายในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางการตลาด การจัดองค์การแผนกโฆษณา และของบริษัท ตัวแทนโฆษณา การกำหนดงบประมาณการโฆษณาและส่งเสริมการขาย การวางแผนและกลยุทธ์การทำโฆษณา และการส่งเสริมการขาย นโยบายการดำเนินงาน และข้อจำกัดของการส่งเสริมการขายประเภทต่างๆ ความรับผิดชอบของผู้ทำโฆษณาที่มีต่อสังคมโดยส่วนรวม และ บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
   

MKTG0326   การจัดการการตลาด
Marketing Management 3 (3-0)
   
            ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีในการจัดการการตลาดขั้นตอนของการจัดการการตลาด การกำหนดวัตถุประสงค์การวางแผน
   

MKTG0327   การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commurce 3 ()
   
            
   

MKTG0328   การจัดซื้อ
Purchasing 3 (3-0)
   
            ศึกษา บทบาทและความสำคัญการจัดซื้อ วิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบ วัสดุ สินค้าสำเร็จรูปและบริการ ระเบียบวิธีการซื้อ เทคนิคการต่อรอง การควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดสินใจการผลิตเองหรือเลือกซื้อ การเลือกแหล่งขาย การเก็บสถิติรายงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อและปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัด ซื้อ
   

MKTG0329   การตลาดแบบตรง
Driect Marketing 3 ()
   
            
   

MKTG0421   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Manament 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวและการหลีกเลี่ยง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราคา วัตถุประสงค์ การกำหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือ สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด
   

MKTG0422   การกระจายตัวสินค้า
Physical Distribution 3 (3-0)
   
            ศึกษา หลักการและกระบวนการกระจายสินค้า การจัดสายงานของแผนกขนส่ง นโยบายการจัดส่ง การบรรจุหีบห่อ การคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย การจัดขนส่ง การทำเอกสารขนส่ง กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการขนส่ง และการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยเน้นการใช้ระบบแผนรวมเพื่อเน้นประสิทธิภาพการกระจายสินค้า
   

MKTG0423   การจัดการการค้าปลีก
Retaliing Manament 3 (3-0)
   
            กลยุทธ์ การค้าส่งและค้าปลีก ทำเลที่ตั้งร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีก การจัดการสินค้า และการจัดแสดงสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ และสมาชิกช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ ส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการจัดการค้าส่ง และค้าปลีก และการนำไปประยุกต์ใช้
   

MKTG0424   การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
Agricultural Marketing 3 (3-0)
   
            ศึกษา ปัญหาระบบและการจัดการส่วนประสมการตลาด สำหรับผลิตผลการเกษตรที่สำคัญของประเทศ สถาบัน และองค์การที่เกี่ยวข้อง กับการตลาดผลิตผลเกษตร บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อตลาดการเกษตร ปัญหา และอุปสรรคของการตลาดผลิตผลเกษตร
   

MKTG0425   การตลาดบริการ
Service Marketing 3 (3-0)
   
            ศึกษา ลักษณะและประเภทของการบริการ กลยุทธ์และยุทธวิธีทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การพัฒนาส่วนประสมทาง การตลาด กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมการบริการแต่ละประเภท เทคนิคการประเมินผลและการควบคุม
   

MKTG0426   การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
Eport-Import Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ขั้นตอนการส่งออกและนำเข้า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า ตลอดจนระเบียบพิธีการทาง ศุลกากรและการค้าต่างประเทศ การจัดองค์การของแผนกส่งออกและนำเข้า การขนส่ง การประกันภัย สิทธิประโยชน์ในการส่งออก และนำเข้า การชำระเงินเพื่อการส่งออกนำเข้า ตลอดจนสถาบันที่เกี่ยวข้องการส่งออกและนำเข้า
   

MKTG0427   การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
Industrail Marketing 3 (3-0)
   
            ศึกษา ลักษณะขอบเขตประเภทของสินค้า อุตสาหกรรมสินค้าทดแทน อุปสงค์ของสินค้า ลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้า ระบบการจัดซื้อ และการวางแผนการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงนโยบายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสินค้า กลยุทธ์ด้านราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายและการวางแผนการขาย
   

MKTG0428   การจัดการงานขาย
Sale Manament 3 (3-0)
   
            ศึกษา บทความสำคัญของการจัดรูปองค์กรการงานฝ่ายขาย การบริหารงานเกี่ยวกับการขาย การกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้จัดการฝ่ายขายและพนักงาน การบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขาย งบประมาณและค่าใช้จ่ายทางการขาย การประเมินผลงานของพนักงานขายตลอดจนการวางกลยุทธ์ทางการขายของฝ่ายขาย
   

MKTG0429   การพยากรณ์การขาย
Sale Forecasting 3 (3-0)
   
            ศึกษา กระบวนการพยากรณ์การขาย เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์การขายระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำผลการพยากรณ์ การขายมาใช้ประโยชน์ทางการจัดการการตลาด
   

MKTG0430   การวิจัยการตลาด
Marketing Research 3 (3-0)
   
            ศึกษา บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดกระบวนการวิจัยการตลาด การออกแบบการวิจัยประเภทของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เทคนิค และเครื่องมือในการวิจัยตลาด การเลือกตัวอย่างการปฏิบัติงานสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลการเสนอผลงานวิจัย การติดตามผล และการวัดผลการวิจัยตลาด
   

MKTG0431   สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing 3 (1-6)
   
            เพื่อ ให้นักศึกษานำความรู้จากวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมาและจากการค้นคว้าเพิ่มเติมมาผสมผสานกันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ แก้ปัญหา และตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีระบบด้วยการให้การศึกษามีประสบการณ์ประหนึ่ง ว่าดำเนินธุรกิจจริง โดยนำเอา เทคนิค ต่างๆ เช่น กรณีศึกษา เกมจำลอง และอื่นๆ มาใช้ เน้นให้มีการทำงานร่วมมือกันเป็นทีม ตลอดจนต้องการให้นักศึกษามีความสนใจกระตือรือร้นที่จะแสดงความคิดเห็น
   

MKTG0432   โครงงานทางการตลาด
Project in Marketing 3 (2-3)
   
            กำหนด โครงการทางการตลาดในหัวข้อหรือปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาทางการตลาด ขององค์การ ตลอดจนให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อช่วยในการตัดสินใจใน การดำเนินการ ทางการตลาด
   

MKTG0433   การจัดการผลิตภันฑ์ใหม่
New Product Management 3 ()