การจัดการ

สาส์นจากหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 
   
 
          ในปัจจุบันนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่ง ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการจัดการและการบริหารงานด้านต่างๆในองค์กร องค์กรธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตจะต้องมีโครงสร้างองค์กร ตลอดจนระบบการจัดการและการบริหารที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพที่เอื้อประโยชน์ ให้บุคลากรในองค์กร สามารถแสดง ศักยภาพ และพัฒนาความสามารถของตนเองให้สามารถทำงานได้ บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งมั่นที่จะสร้างนักบริหารที่มีศักยภาพและมี ความรู้ ความสามารถตามคุณสมบัติดังกล่าว ดั่งปณิธานของ สาขาวิชาการจัดการที่ว่า "ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด"
   
 
อาจารย์  อโยฤทัย สิงห์สา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ