คณาจารย์-การจัดการ

 
 

รายชื่ออาจาร คณะการจัดการ


อ.วนิดา   นรเศรษฐ์โศภณ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ธนพร   ศรียากูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ชิตวันพัทณ์   วีระสัย  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       

อ.อโยฤทัย   สิงห์สา  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ชื่อ - นามสกุล อ.วนิดา   นรเศรษฐ์โศภณ
Name-Surname Ms.Wanida   Norasethasopon
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   /   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกิจ โทร.02-988-3666 ต่อ 2120
เบอร์โทรศัพท์
          087-822 7548
เบอร์โทรสาร
          02-988-3666 ต่อ 2122
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          - ปริญญาโท   MBA  (Master of Business Administration), University of Leicester, UK.

ประสบการณ์ทำงาน
        พ.ศ. 2530-2531         Buyer: Technology Applications (Thailand) Co., Ltd.
        พ.ศ. 2531-2532         Purchasing Officer: AMD (Thailand) Co., Ltd.
        พ.ศ. 2532-2533         Puchasing Agent: Tatung (Thailand) Co., Ltd
        พ.ศ. 2533-2535         Puchasing Manager: Johnson & Johnson (Thailand) Ltd.
        พ.ศ. 2537-2540         Puchasing Manager: Submicron Technology Public Co., Ltd.
        พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ Mahanakorn University of Technology (MUT).

ผลงานวิชาการ / งานวิจัย
          - วนิดา นรเศรษฐ์โศภน. (2548).    แนวโน้มการขยายตัวของสถานตรวจสอบสภาพรถเอกชน.   จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. 27(105): 1-10.
          - วนิดา นรเศรษฐ์โศภน. (2551).    อิทธิพลของการใช้มันสำปะหลังในกระบวนการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ต่อการลดอุปทานส่วนเกิน
                                                                 และการเพิ่มระดับราคาของมันสำปะหลังในประเทศไทย.จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. 30(115-116): 1-22.
          - วนิดา นรเศรษฐ์โศภน. (2552).    ผลกระทบจากการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ต่อการปลูกอ้อยภายในประเทศไทย.
                                                                 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 49(1):  1-26.
          - วนิดา นรเศรษฐ์โศภน. (2553).     ผลกระทบจากการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อย
                                                                  และมันสำปะหลังในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า. 2(7):  93-116.
          - เรียบเรียงตำราการบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management) ปีที่พิมพ์ 2551
          - เรียบเรียบตำราพฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior) ปีที่พิมพ์ 2552

สาขางานเชี่ยวชาญ
          1. การบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
          2. พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)

งานสอน
         MAGT0327 Warehouse Management
         BUSI0201 Business Ethics and Social Responsibility
         MAGT0305 Organizational Behavior
         MAGT0434 Organizational Communication
         BUSI0225 Organization and Management

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.ธนพร   ศรียากูล
Name-Surname Mr. Thanaporn   Sriyakul
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 181, 182
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          - ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2535 - 2547  วิทยากร การฝึกอบรมวิธีการบริหารและจัดการ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
          - 2545 - 2546  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) กระทรวงอุตสาหกรรม
          - 2547 - 2548  ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          - 2548 - 2549  ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนเพื่อส่งเสริมและการท่องเที่ยวไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
          - 2549 - 2551  ผู้ชำนาญการประจำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
          - 2549 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - 2549 - ปัจจุบัน  กรรมการแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
          - 2551 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิชาการ / งานวิจัย
          - การศึกษาการนำแนวคิดเรื่องวิธีการปกครองที่ดี (Good governer) มาใช้ในองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541
สาขางานเชี่ยวชาญ
          - การบริหารโครงการ
          - การฝึกอบรม
          - การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
          - หลักรัฐศาสตร์
          - การปกครองท้องถิ่น
          - อุดมการณ์ทางการเมือง
          - ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
          - การแรงงานสัมพันธ์
งานสอน
          - การบริหารโครงการ
          - การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
          - การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
          - สัมมนาทางการจัดการ
          - ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.ชิตวันพัทณ์   วีระสัย
Name-Surname Mr.Chitawanphat   Weerasai
 
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 181, 182
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
          - ปริญญาโท   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม)
ประกาศนียบัตร / รางวัลที่ได้รับ
          - ประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) 2549
          - โล่ห์รางวัลเรียนดี "เกียรตินิยม" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) 2549
งานสอน
          - Management Planning and Control
          - Organization Theory and Design
          - Strategic Management

กลับสู่ด้านบน

 

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.อโยฤทัย   สิงห์สา
Name-Surname Ms.Ayoruethai   Singsa
 
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 2121
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 2122
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม้โจ้
          - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน

          - 2551 - ปัจจุบัน Lecturer, Management Department, Mahanakorn University of Technology
          - 2550 - 2551   Assistant Training Manager, Training Center, NIDA
          - 2548 - 2549   Researcher, Institute of Business consultant and Development
          - 2546 - 2546  Sale Training Officer, Nestle (Thai) Ltd.
          - 2544            Assistant Purchasing Chief, Chiangmaimitkaset Co., Ltd.
          - 2544            Project Coordinator, Beauty Gems Factory Co., Ltd.
          - 2543            Marketing officer, Bangkok Assay Office Co., Ltd.

ผลงานวิชาการ

       5 มิติของการเป็นผู้มีภาวะผู้นำ,วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร  2003

สาขางานเชี่ยวชาญ

  1. Business Analysis
  2. Human resource management

งานสอน                   

  1. Human resource management
  2. Seminar in management
  3. Business forecasting for decision making 
  4. Entrepreneurship management
  5. Organization and management

กลับสู่ด้านบน