ข้อมูลหลักสูตร-การจัดการ

คำอธิบายรายวิชา สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 


   รายวิชาที่รับผิดชอบโดยสาขาวิชาการจัดการ

          1. BUSI0211   กฎหมายธุรกิจ 1
          2. BUSI0225   องค์กรและการจัดการ
          3. BUSI0421   การจัดการเชิงกลยุทธ์
          4. LAWS0211   กฎหมายธุรกิจ 1
          5. MAGT0300   ธุรกิจระหว่างประเทศ
          6. MAGT0304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
          7. MAGT0326   การจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
          8. MAGT0327   ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ
          9. MAGT0328   การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลโครงการ
          10. MAGT0329   การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร
          11. MAGT0330   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
          12. MAGT0331   การสื่อสารทางธุรกิจ
          13. MAGT0332   พฤติกรรมองค์การ
          14. MAGT0333   การบริหารและการจัดการระบบข้มูล
          15. MAGT0417   การบริหารโครงการ
          16. MAGT0418   การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
          17. MAGT0419   การบริหารการจัดซื้อ
          18. MAGT0422   สัมนาการบริหารและการจัดการ
          19. MAGT0423   จรรยาบรรณในธุรกิจ
          20. MAGT0424   การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
          21. MAGT0425   การบริหารแรงงานสัมพันธ์
          22. MAGT0426   การสรรหาและพัฒนาบุคคล
          23. MAGT0427   การประเมินผลการปฎิบัติงาน
          24. MAGT0428   การสื่อสารในองค์การ
          25. MAGT0429   ภาวะผู้นำ
          26. MAGT0430   การวิจัยธุรกิจ
          27. MAGT0431   การจัดการงานขนส่งสินค้า
          28. MAGT0432   การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์การ

BUSI0211   กฎหมายธุรกิจ 1
Business Law I 3 (3-0)
   
            
   

BUSI0225   องค์กรและการจัดการ
Organization and Management 3 (3-0)
   
            
   

BUSI0421   การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management 3 (3-0)
   
            
   

LAWS0211   กฎหมายธุรกิจ 1
Business Law I 3 (3-0)
   
            
   

MAGT0300   ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงความเป็นมา หลักการ ทฤษฎี แนวคิด และความจำเป็นของธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ ตลาดและระบบเงินตราระหว่างประเทศ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ที่มีต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนทำความเข้าใจถึงบทบาท วิธีการจัดการและการบริหาร การปรับตัวขององค์การ และกลยุทธ์ที่จำเป็น สำหรับหน่วยงานหรือกิจกรรมด้านต่างๆขององค์การเมื่อเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ระหว่างประเทศ
   

MAGT0304   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management 3 (3-0)
   
            
   

MAGT0326   การจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
Supply Chain Logistics Management 3 (3-0)
   
            ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีในการจัดการการตลาดขั้นตอนของการจัดการการตลาด การกำหนดวัตถุประสงค์การวางแผน
   

MAGT0327   ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ
Theory and Organization Design 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงทฤษฎีและแนวคิดด้านการบริหาร และการจัดโครงสร้างองค์การในรูปแบบต่างๆ ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ ที่มีผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การ เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานหน้าที่ต่างๆในองค์การ และเพื่อบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารและการจัดการ องค์การ ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบของโครงสร้างองค์การที่มีผลต่อการบริหารงานในองค์การ
   

MAGT0328   การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลโครงการ
Feasibility Study and Project Evaluation 3 (3-0)
   
            ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยใช้วิธีทางการจัดการทั่วไป เช่น การจัดการองค์การ การจัดการ
   

MAGT0329   การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร
Management Planning and Control 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงระบบการวางแผนและการควบคุม เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ เทคนิคการวางแผนการควบคุมงานในระดับปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมเพื่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ เทคนิคและวิธีควบคุมงานลักษณะต่างๆ วิธีการควบคุมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้งระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การและการรีเอนจิเนียริ่งกระบวนการ ธุรกิจ
   

MAGT0330   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา แนวคิดทฤษฎีและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของการจัดการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ โดยครอบคลุมนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ออกแบบ การสรรหาคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนา ความพึงพอใจในการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เกื้อกูล แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
   

MAGT0331   การสื่อสารทางธุรกิจ
Business Communication 3 (3-0)
   
            ศึกษา วิธีช่องทาง รูปแบบของการติดต่อในธุรกิจ วิธีการปฏิบัติในการติดต่อ การเขียนจดหมาย การจดบันทึก ข้อความ การจดบันทึกการประชุม การนำเสนอข้อมูล การเขียนรายงาน ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์
   

MAGT0332   พฤติกรรมองค์การ
Organizatino Behavior 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงการวิเคราะห์องค์การและพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มในองค์การ พฤติกรรมการทำงาน ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่ม ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ทัศนคติและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล การจูงใจ การฝึกอบรม กระบวนการขององค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคล ตลอดจนอิทธิพล อำนาจและเกมการเมืองภายในองค์การ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
   

MAGT0333   การบริหารและการจัดการระบบข้มูล
Management Information System 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงแนวคิดและระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารและจัดการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ระบบการจัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูลและการพัฒนารูปแบบการใช้ ตลอดจนการบริหารข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
   

MAGT0417   การบริหารโครงการ
Project Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงการจัดการและการบริหารโครงการ การวางแผนตารางเวลา การติดตามงาน และการประเมินโครงการภายใต้งบประมาณ เพื่อให้กิจกรรมของโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีเทคนิคต่างๆ เช่น PERT, Log Frame, WBS เป็นต้น และการแก้ปัญหาการบริหารโครงการโดยใช้กรณีศึกษา
   

MAGT0418   การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงความสำคัญ ผลกระทบ และแนวโน้มของธุรกิจขนาดย่อมต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทางเลือกในการเริ่มต้น และการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อม ตลอดจนการตัดสินใจและการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น การผลิต การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบริหารสินค้าคงเหลือ เป็นต้น และการเขียนแผนธุรกิจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาดังกล่าว
   

MAGT0419   การบริหารการจัดซื้อ
Purchasing Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงบทบาท และความสำคัญของการจัดซื้อภายในองค์การ เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ความต้องการวัตถุดิบที่จำเป็นขององค์การ วิธีการจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ กระบวนการจัดซื้อและผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การควบคุมและตรวจสอบสินค้าคงเหลือ การตัดสินใจเลือกแหล่งวัตถุดิบหรือผู้จำหน่ายสินค้า ตลอดจนการทำ จัดเก็บ และตรวจสอบรายงานและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
   

MAGT0422   สัมนาการบริหารและการจัดการ
Seminar in Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงหัวข้อ ปัญหา และประเด็นที่สำคัญต่างๆที่น่าสนใจและทันสมัยทางการบริหารและการจัดการ โดยนำความรู้ทางด้านการบริหาร และจัดการมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อสร้างเสริม และ / หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ
   

MAGT0423   จรรยาบรรณในธุรกิจ
Business Ethics 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพธุรกิจ จริยธรรมของนักธุรกิจ และปลูกจิตสำนึกให้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อวิชาชีพ และต่อสังคม จริยธรรมระหว่างองค์การธุรกิจต่อบุคลากรในองค์การ ต่อผู้บริโภค ต่อสังคม และต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจริยธรรมของนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
   

MAGT0424   การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
Wage and Salary Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา รูปแบบการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งหน้าที่ การพรรณนาหน้าที่งาน การศึกษาถึงการประเมินค่างาน การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน การสำรวจค่าจ้าง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหาร และการกำหนดค่าจ้าง หลักและการกำหนดผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ
   

MAGT0425   การบริหารแรงงานสัมพันธ์
Labor Relation Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา กฎหมายทางด้านแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง การจัดตั้งองค์กรบริหารแรงงาน บทบาทของนายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาล ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางจัดการปัญหาด้านแรงงาน
   

MAGT0426   การสรรหาและพัฒนาบุคคล
Recruitment and Human Development 3 (3-0)
   
            
   

MAGT0427   การประเมินผลการปฎิบัติงาน
Performance E valuation 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงขอบเขต แนวคิด วิวัฒนาการของการประเมินผล การกำหนดปัจจัย และคุณสมบัติของปัจจัยการประเมินผล การสร้างรูปแบบการประเมิน - การควบคุม การประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาของการประเมิน
   

MAGT0428   การสื่อสารในองค์การ
Organizatino Communication 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงความหมาย แนวคิด และหลักทฤษฎีการสื่อสารในองค์การ กระบวนการและรูปแบบการสื่อสารในองค์การตามหน้าที่และโครงสร้างองค์การ ปัจจัย วัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารภายในองค์การ การวิเคราะห์ การวางแผน การตรวจสอบและการประเมินผลการสื่อสารในองค์การ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ระหว่างหน่วยงาน และแต่ละระดับชั้นของการบริหารภายในองค์การ ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมและการสื่อสารเฉพาะกลุ่มในองค์การเพื่อบรรลุซึ่งเป้า หมายระหว่างกลุ่มและเป้าหมายสูงสุดขององค์การ
   

MAGT0429   ภาวะผู้นำ
Leaderrship 3 (3-0)
   
            ศึกษา แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ ในด้านคุณลักษณะ บทบาท ความสำคัญและอิทธิพลของผู้นำที่มีต่อการบริหารและการจัดการ การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ รวมถึงเทคนิคการปฏิบัติแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านเชาวน์อารมณ์ การรักษาความสัมพันธ์ การตัดสินใจ การคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา การสื่อสารและโน้มน้าว การนำเสนอความคิดในที่สาธารณะ การจูงใจ การเสริมสร้างทีมงาน
   

MAGT0430   การวิจัยธุรกิจ
Business Research Methodology 3 (3-0)
   
            ศึกษา หลักการ และวิธีการวิเคราะห์ปัญหาของการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปัญหา การตั้งสมมุติฐานตามหลักสถิติ การเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างประชากร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สรุปผลการวิจัยและเสนอรายงานวิจัย ตลอดจนเรียนรู้วิธีการเขียนบรรณานุกรมและดัชนี
   

MAGT0431   การจัดการงานขนส่งสินค้า
Cargo Transportation Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงบทบาทของการขนส่ง อุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง อัตราค่าระวาง การเลือกใช้รูปแบบการขนส่ง เช่น การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ เป็นต้น วิธีและขั้นตอนการคำนวณต้นทุนการขนส่งสินค้า การจัดการและวิเคราะห์การเงินของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขนส่ง เอกสารทางเรือ พิธีการ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ การประกันภัยทางทะเล การปฏิบัติการหน้าท่า ผู้ดำเนินการขนส่ง ตลอดจนนโยบายและการพัฒนาพาณิชย์นาวี
   

MAGT0432   การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์การ
Traning Program Development for Organization 3 (3-0)
   
            ศึกษา ความหมายของหลักสูตร แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องต่อความต้องการขององค์การ การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร การวิเคราะห์กิจกรรมในการฝึกอบรม การนำเสนอหลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตรต่างๆ