การจัดการอุตสาหกรรม

สาส์นจากหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
         สาขา การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นสาขาใหม่ที่เขียนหลักสูตรขึ้นมาแตกต่างจากสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ที่เกิดขึ้นมาแล้วตามมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างระหว่างวิศวกรอุตสาการที่ขาดความรู้ทาง ด้านการบริหารจัดการ และนักบริหารจัดการที่ขาดความรู้ด้านเทคนิคการเพิ่มผลผลิต การจัดการด้านคุณภาพและการลดต้นทุนในการผลิต
อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม