คณาจารย์-การจัดการอุตสาหกรรม

  อ.วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

 

อ.สุวัจน์   ด่านสมบูรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.กนกกาญจน์   ขวัญนวล

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.สิริรักษ์   ภู่วิริยะพันธ์

รองคณบดี ฝ่ายวิจัย

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  อ.ภิญญดา จันทรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม

 


 


 

 
ชื่อ - นามสกุล อ.วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
Name-Surname
 
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
E-mail 
สถานที่ติดต่อ
          Industrial Management Program Faculty of Business Administration Mahanakorn University of Technology Nong Chok, Bangkok 10530 THAILAND
เบอร์โทรศัพท์
          02-9883655 ต่อ 2118, 2119

เบอร์โทรสาร

ประวัติการศึกษา
          
ประกาศนียบัตร
      

ประสบการณ์ทำงาน
     

ผลงานวิชาการ / งานวิจัย
        บทความวิจัย
       

สาขางานเชี่ยวชาญ
    

งานสอน
       

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.สุวัจน์   ด่านสมบูรณ์
Name-Surname Mr.Suwaj   Dansomboon
 
ตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายวิจัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 183, 184
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี  วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          - ปริญญาโท  วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2534-2539  วิศวกรอุตสาหการ บริษัทซีเกทเทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด
          - 2539 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผลงานวิชาการ / งานวิจัย
          - ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยการบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมของชิ้นส่วนยานยนต์ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2539-2540)

กลับสู่ด้านบน


ชื่อ - นามสกุล อ.กนกกาญจน์   ขวัญนวล
Name-Surname Ms.Kanogkarn   Khwannual
 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 183, 184
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2544 - 2545  Programmer Freelance บ. e-Merchat จำกัด
          - 2546 - 2547  Programmer ดูแลระบบ MRP บ. Syndome
          - 2547 - 2550  Engineer Computer สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - 2550 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผลงานวิชาการ / งานวิจัย
          - การพัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สาขางานเชี่ยวชาญ
          - Database Management System
          - Computer Network
งานสอน
          - Communication Technology

กลับสู่ด้านบน

 


ชื่อ - นามสกุล อ.สิริรักษ์   ภู่วิริยะพันธ์
Name-Surname Ms.Sirirak   Phooriyaphan
 
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 183, 184
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี  B.B.A.(Industrial Management), Mahanakorn University of Technology
          - ปริญญาโท  M.Sc.(Computer and Engineering), Assumption University
ประกาศนียบัตร
          - English Language Course, Dominion English School, Auckland, New Zealand
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2549 - 2550  International Relations Officer, National Research Council of Thailand
          - 2550 - ปัจจุบัน  Lecturer, Industrial Management Program, Mahanakorn University of Technology

กลับสู่ด้านบน