ข้อมูลหลักสูตร-การจัดการอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 


   รายวิชาที่รับผิดชอบโดยสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

          1. BUSI0321   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
          2. BUSI0325   การวิจัยดำเนินงาน
          3. BUSI0326   การจัดการการผลิต
          4. INDM0302   การจัดการการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
          5. INDM0303   สถิตถเพื่อการตัดสินใจ
          6. INDM0304   การวิเคราะห์งานและการออกแบบผังโรงงาน
          7. INDM0305   การจัดการการประกันคุณภาพ
          8. INDM0401   การวางแผนและการควบคุมการผลิต
          9. INDM0402   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
          10. INDM0403   การจัดการงานซ่อมบำรุง
          11. INDM0404   การจัดการสิ่แวดล้อม
          12. INDM0405   การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
          13. INDM0407   กาแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิควิศวการ
          14. INDM0408   การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอูตสาหกรรม
          15. INDM0409   โครงงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม
          16. INDM0411   การจัดการโซ่อุปทาน
          17. INDM0412   ความรู้เบื้องต้นด้านมาตรฐานวิทยา
          18. INDM0413   การจัดการจำลองแบบปัญหา
          19. INDM0415   การจัดการอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม
          20. INDM0416   หัวข้อพิเศษ
          21. INDM0417   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

BUSI0321   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis 3 (3-0)
   
            
   

BUSI0325   การวิจัยดำเนินงาน
Operation Research 3 (3-0)
   
            
   

BUSI0326   การจัดการการผลิต
Production Management 3 (3-0)
   
            
   

INDM0302   การจัดการการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial Sefety Management 3 (3-0)
   
            การ วิเคราะห์หาสาเหตุ และลักษณะของงานที่อาจก่อนให้เกิดอุบัติภัย การจัดการเพื่อป้องกันอุบัติภัย การลดอันตรายของสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม การแก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในโรงงาน และการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อป้องกันอุบัติภัย
   

INDM0303   สถิตถเพื่อการตัดสินใจ
Statistics Decision Makting 3 (3-0)
   
            การ ถดถอยเชิงเส้นแบบหลายตัวแปร ความสัมพันธ์ถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์แบบมาคอฟ อนุกรมเวลาขั้นสูง การใช้หลักสถิติเพื่อการตัดสินใจ
   

INDM0304   การวิเคราะห์งานและการออกแบบผังโรงงาน
Work Analysis and Plant Layout 3 (3-0)
   
            การ ศึกษาการออกแบบอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อลักษณะและพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ การวัดงานเพื่อหาเวลามาตรฐานของการทำงาน การวิเคราะห์แบบผังโรงงาน เพื่อให้การขนย้ายวัสดุในระหว่างกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสมดุลย์ระหว่างระบบสายพานหรือ เครื่องจักรกับคน
   

INDM0305   การจัดการการประกันคุณภาพ
Quality Assurnce Management 3 (3-0)
   
            หลัก การและแนวคิดในการใช้สถิติ เพื่อควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต หลักการสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และ บริหารเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า การลดของเสียในการผลิตให้เป็นสูญ
   

INDM0401   การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and Packages 3 (3-0)
   
            การ พยากรณ์เพื่อกำหนดปริมาณความต้องการของปัจจัยการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมวัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง การควบคุมต้นทุนการผลิต การผลิตแบบ MRP และ JIT PERT และ CPM
   

INDM0402   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
Application Software Packages 3 (2-3)
   
            ศึกษา การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้งานในทางด้านธุรกิจ และให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในงานทางด้านการจัดการเอกสาร การออกรายงาน นักศึกษาได้เขียนโปรแกรมอย่างง่ายในการเก็บข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมด้วย ศึกษากรณีตัวอย่างของธุรกิจ
   

INDM0403   การจัดการงานซ่อมบำรุง
Maintenance Management 3 (3-0)
   
            หลัก การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจสอบความถูกต้อง การใช้สถิติเพื่อการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษา การจัดการเกี่ยวกับวัสดุและอะไหล่ การประเมินผลการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาการทดแทนด้วยอะไหล่ชิ้นใหม่ หรือเครื่องจักรใหม่เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำสุด
   

INDM0404   การจัดการสิ่แวดล้อม
Environmental Mnanagement 3 (3-0)
   
            สาเหตุ ของการเกิดมลภาวะ มลภาวะจากการใช้พลังงาน มลภาวะจากการผลิต มลภาวะจากการขนส่ง มลภาวะจากครัวเรือนและการบริโภค การวัดค่าความสกปรกของมลภาวะ หลักการบำบัดมลภาวะอุตสาหกรรม การควบคุมและกำจัดกากอุตสาหกรรม
   

INDM0405   การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
Energy Management in Industry 3 (3-0)
   
            กฎ ว่าด้วยการคงตัวของพลังงาน ประสิทธิภาพของแหล่งพลังงาน การใช้พลังงาน วิธีคิดค่าต้นทุนพลังงาน การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานการจัดการ เพื่อให้การใช้ พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   

INDM0407   กาแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิควิศวการ
Techniques of Industrial Engineering Problems Solving 3 (3-0)
   
            ชนิด และลักษณะของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคของวิศวกรรมอุตสาหกรรม เทคนิคการจูงใจการทำงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต การจัดการทรัพยากรภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด การใช้เครื่องมือหรือระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดการผลิต
   

INDM0408   การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอูตสาหกรรม
Industrail Project Feasibility Study 3 (3-0)
   
            ศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการ ในด้านต่างๆ เช่น การตลาด ระบบการผลิต ด้านวิศวกรรม ด้านการบริหาร ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อการวิเคราะห์ผลและประเมินผลโครงการ
   

INDM0409   โครงงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม
Industrail Management Project 3 (2-3)
   
            กำหนด โครงงานทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม หรือปัญหาที่น่าสนใจเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยนำความรู้และทฤษฎีทางการจัดการ อุตสาหกรรม มาใช้ประกอบกับเทคนิคด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในโครงการดังกล่าว
   

INDM0411   การจัดการโซ่อุปทาน
Supply chain Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา แนวความคิดเรื่อง Supply chain และประโยชน์ของ supply chain หลักการออกแบบและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ supply chain ความสำคัญของระบบสารสนเทศต่อ supply chain การลด bullwhip effect การจัดการคลังสินค้าในระบบ supply chain การจัดการด้านระบบ logistics กรณีศึกษา และ โครงงานของนักศึกษา
   

INDM0412   ความรู้เบื้องต้นด้านมาตรฐานวิทยา
Indroduction Simulation Standard 3 (3-0)
   
            ศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระดับสากล องค์กรที่จัดทำมาตรฐานสากล ประเภทของมาตรฐานสากล ซึ่งในเนื้อหานี้จะเน้นเฉพาะมาตรฐานที่นักศึกษาควรรู้เพื่อประโยชน์ในการทำ งานในอนาคต เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 / มอก .18000 เป็นต้น โดยจะเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองปฎิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานกับ เหตุการณ์จำลอง และ / หรือ มีโครงงานให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
   

INDM0413   การจัดการจำลองแบบปัญหา
Compurter Simulation techniques 3 (3-0)
   
            ศึกษา หลักการเบื้องต้นของการจำลองแบบ ระบบตัวเลขสุ่มและการสร้างตัวเลขเลขสุ่มในการจำลองแบบ หลักการมัลติคาร์โลเทคนิค การออกแบบการทดลองสำหรับแบบจำลอง การตรวจสอบแบบจำลอง การวิเคราะห์ผลจากการจำลองแการเขียนโปรแกรมจำลองแบบในอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม จำลองแบบ เช่น การจำลองระบบแถวคอยในการรับบริการ การจำลองกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา และ โครงงานของนักศึกษา
   

INDM0415   การจัดการอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม
Small Enterprises Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงความเป็นมาและความสำคัญของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดย่อม ประเภทของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนแผนธุรกิจ การสนับสนุนนของรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ อุปสรรคของการประกอบธุรกิจและแนวทางการแก้ไข การจัดการทางการเงินและสภาพคล่องในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การหาแหล่งเงินทุน การจัดการการผลิต การลดและควบคุมต้นทุนการผลิต เทคนิคการเพิ่มผลผลิต การจัดการการตลาด ความรู้เบื้องต้นในการส่งออก
   

INDM0416   หัวข้อพิเศษ
Spcial Topics 3 (3-0)
   
            ศึกษา เนื้อหาความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคสมัยนั้นๆ เพื่อให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
   

INDM0417   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
Small Business Management 3 (2-3)
   
            ศึกษา ถึงแนวคิดของการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาใหม่ การออกแบบหน้าจอเพื่อรับข้อมูลและแสดงผล การคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะศาสตร์ การออกแบบและใช้เมนู การใช้งานแฟ้มข้อมูล เป็นต้น นักศึกษาจะได้ฝึกหัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่กำลังเป็นที่นิยมทางด้านธุรกิจ เช่น Visual Basic หรือภาษาเชิงวัตถุอื่นๆ อันจะเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นต่อไป