หลักสูตร-คณะบริหารธุรกิจ

  ระบบการศึกษา
           ทุก สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
   
  ประเภทหลักสูตร
           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
                         - วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
                       - วิชาเอกการตลาด
                       - วิชาเอกการจัดการ
                       - วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
                       - วิชาเอกนิเทศศาสตร์สารสนเทศ
                       - วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์                   
           หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2555) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2550) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
                         - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
                       - สาขาวิชาการตลาด
                       - สาขาวิชาการจัดการ
                       - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
                       - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ                     
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2550) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
   
   
  ระยะเวลาการศึกษา
           สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด หลักสูตรรวม 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
           สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด หลักสูตรรวม 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
   
  ัอัตราค่าเล่าเรียน
   
   
  ัวันและเวลาในการจัดการเรียนการสอน
           สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. (อาจมีบางรายวิชาจัดเรียนในวิชาเสาร์ - อาทิตย์)
 

         สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. โดยหากนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเรียนใน SECTION ที่เปิดเรียนในวันเสาร์ - อาทิตย์ ได้