นิเทศศาสตร์สารสนเทศ

สาส์นจากหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 
   
 
         การ สื่อสารจัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่มนุษย์ใช้ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาช้านาน ในปัจจุบันการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจต่างๆ สัมฤทธิผล โดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารภายในองค์กรหรือการสื่อสารมวลชน

         ดัง นั้น " นิเทศศาสตร์" หรือ "ศาสตร์แห่งการสื่อสาร" ซึ่งหมายถึง การสื่อสารทุกรูปแบบของมนุษย์ จึงเป็นศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
   
 
อาจารย์ สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์
หัวหน้าสาขาวิชาการนิเทศศาสตร์ธุรกิจ