คณาจารย์-นิเทศศาสตร์ธุรกิจ

รายชื่ออาจาร คณะนิเทศศาสตร์ธุรกิจ


ดร.ชื่นสุมล   บุนนาค  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.รุ่งศักร์   ศิวาชัญ  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.สินี   เสรีวัฒน์  หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.กาญจนาภรณ์   พลประทีป  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.สุรีรักษ์   วงษ์ทิพย์ รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพั้นธ์ และกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ  ชื่อ - นามสกุล ดร.ชื่นสุมล   บุนนาค
Name-Surname Dr.Chuensumon   Bunnag
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 179, 180
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234

ประวัติการศึกษา

            2545- 2549  PhD. Journalism, Media and CulturalStudiesCardiff University, UK.
            2540 -2543  ว.ม. วารสารศาสตรมหาบณฑิต  สาขา วิจัยการสื่อสาร ม.ธรรมศาสตร์
            2533 -2537  ว.บ.วารสารศาสตรบณฑิต  สาขา  ภาพยนตร์และภาพนิง ม.ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
          - 2537 - 2538  ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
          - 2538 - 2539  ผู้สื่อข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์วัฎจักร
          - 2539 - 2541  คอลัมนิสต์และผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจรายสัปดาห์, นิตยสารคู่สร้างคู่สม
          - 2541 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - 2543  หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          - 2549 - ปัจจุบัน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล ดร.รุ่งศักร์   ศิวาชัญ
Name-Surname Mr.Rungsak   Sivachan
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          Department of Business Communication Arts ; Faculty of Business Administration ,Mahanakorn University of Technology Nong Chok, Bangkok 10530 THAILAND
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 2118,2119
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 2124
ประวัติการศึกษา
          -   Bangkok Christian College
          -   BBA (Advertising Management) , Assumption University, Bangkok, Thailand
          -   MBA ( Economics) , The University of Sydney , Sydney , Australia
ประกาศนียบัตร
          - Certification of Advanced English level , University of Sydney
          - Certification of Business Consultant, Department of business Development , Ministry of Commerce Thailand
ประสบการณ์ทำงาน
          - 1999 -  Business researcher Asia Pacific Partnership, Sydney , Australia
          - 2000 -  Account Executive, Dentsu , Thailand
          - 2002 -  Account Manager, J Walter Thompson , Thailand
          - 2003 -  Strategic Director, Codamax, Thailand
          - 2005 -  
          -   Head of Business Communication Department , BBA, MUT
          -   Business Consultant – ( SME international business development) Department of business Development , Ministry of Commerce Thailand
          - Current  
          -   lecturer (Business Communication Department ) MUT
          -   Public Relation and Communication Committee, Ministry of Public Health (Division Commentary and Alternative medicine)
สาขางานเชี่ยวชาญ
          - Branding
          - Positioning
          - Marketing communication
          - Creative thinking
          - Strategic thinking in communication
          - Advertising

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล อ.สินี   เสรีวัฒน์
Name-Surname Ms.Sinee   Seriwatana
 
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          02-9883655 ต่อ 2118, 2119
เบอร์โทรสาร
         
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี   วทบ.การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          - ปริญญาโท   MA, Media Communication Governors State University
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2533 -2538  หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
          - 2538 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

งานสอน

          - BUCA0310 Introduction to Mass Communication,
          - BUCA0331 Public Opinion and Propaganda
          - BUCA0412 Intercultural Communication
          - BUCA0322 Psychology for Marketing Communication
          - BUCA0413 Interpersonal Communication

 

กลับสู่ด้านบน

 


 

ชื่อ - นามสกุล ดร.กาญจนาภรณ์   พลประทีป
Name-Surname Ms.Kanjanaphorn   Polprateep
 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          02-9883655  08-18903322

เบอร์โทรสาร

 

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2553  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว  (International Program) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พ.ศ. 2543 ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2536  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การโฆษณา)  คณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน

         - พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
         - พ.ศ. 2543 –ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีมหานคร
        - พ.ศ. 2546-2547 : หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
         - พ.ศ.  2540-2541 :   Senior Account Executive บริษัท เฟมไลนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
         - พ.ศ.  2538- 2540 :  Account Executive บริษัท ไทยอิมเมจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
         - พ.ศ. 2537-2538 :    Account Executive บริษัท มีเดียม แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ผลงานวิชาการ / งานวิจัย

         -   “Evaluation and Monitoring : Opportunities to Restructure and Develop Wat Arun Ratchawararam’s Interpretation Program”  : วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกิจ
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2552-กันยายน 2552)

         -  “ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อการจัดการระหว่างประเทศ” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

         -  “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเด็นสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : เครือซีเมนต์ไทย (เอสซีจี) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
             เทคโนโลยีมหานคร  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

         - “พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

         - “พิมพ์เขียวการบริการกับการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการส่งมอบการบริการ” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)

         - “มโนภาพแห่งตน บุคลิกภาพ อารมณ์ กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน” การประชุมวิชาการ CIOD ด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5

สาขางานเชี่ยวชาญ

         - การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
         - การสื่อสารธุรกิจ
         - การสื่อสารการตลาด
         - การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนา

         - การสื่อสารองค์กร

         - การจัดการและพฤติกรรมองค์กร

งานสอน

         - วิชา BUCA 0201 ทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจ

         - วิชา BUCA 0315 หลักการประชาสัมพันธ์

         - วิชา BUCA 0423 การบริหารงานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

         - วิชา BUCA 0332 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

         - วิชา MBAS 0615 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร

         - วิชา MBAS 0751 การจัดการตลาดบริการ

 

กลับสู่ด้านบน

 


 

 

ชื่อ - นามสกุล อ.สุรีรักษ์   วงษ์ทิพย์
Name-Surname     SUREERAK  WONGTIP
 
ตำแหน่ง  รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพั้นธ์ และกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานที่ติดต่อ

: สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
         

เบอร์โทรศัพท์
                     0-2988-3655-79  Ext  2118
         
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
                     081-234-5810, 086-362-3644

ประวัติการศึกษา :
          - กำลังศึกษา  นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสคร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
                             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
          - ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยม สาขาการฝึกอบรมและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                             
                             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
          - ปริญญาตรี   นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เกียรติประวัติ

  • รางวัลนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • รางวัลเรียนดี จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • โล่ห์รางวัลเกียรตินิยม จากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ดำเนินกิจกรรมปรึกษาแนะนำการพัฒนาบริษัท AS World Trading จำกัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (โครงการ OPOI )

 

ประสบการณ์ทำงาน :     2557 – ปัจจุบัน  หัวหน้าสาขานิเทศศาสตร์สารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

          2556 –  2557      รักษาการผู้อำนวยการ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          2552 –  2556     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อาจารย์ประจำ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

          2549 – 2550        ประชาสัมพันธ์ ชมราอาสาสพัฒนาชนบท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
          2548 – 2549        ผู้เขียนบทรายการโทรทัศน์และพิธีกร รายการคู่ชื่นชุลมุน  บริษัท สี่บวกสอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ประสบการณ์การด้านวิทยากร

          25  พ.ค. 2549      หลักสูตร การสื่อสารสำหรับนักจัดรายการวิทยุ บริษัท ThaiNN
          12 ต.ค. 2550        หลักสูตร E-Portfolio สมัครงานแนวใหม่ไม่ใช้กระดาษ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          16 และ 21 ก.พ. 2551  หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง จ.ฉะเชิงเทรา
          9-10 ต.ค. 2551           หลักสูตร Team building   

บริษัท Tesco-Lotus  ในงาน Away Day 2008 กรุงเทพ – กาญจนบุรี
          14-15 มี.ค. 2552      หลักสูตร เสริมสัมพันธ์ สร้างพลัง  MBA รุ่นที่ 33 - 35

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          20-21 ก.ค. 2553      หลักสูตร เสริมสัมพันธ์ สร้างพลัง  MBA รุ่นที่ 36 - 37

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
          13-14 ม.ค. 2554      หลักสูตร ยุทธศาสตร์การวางแผนประชาสัมพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
          7 ก.พ 2554             หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
         22 ส.ค 2554            หลักสูตร ภาวะผู้นำและเทคนิคการสื่อสารในองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
         21 ต.ค. 2554           หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม

บริษัท เคเบิ้ลทีวี จันทบุรี จำกัด
        22 มี.ค. 2555            หลักสูตร เทคนิคการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร

บริษัท เคเบิ้ลทีวี จันทบุรี จำกัด
       28 พ.ค. 2555             หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษสู่เสรีอาเซียน  สถาบันการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
       21-22 ก.ค. 2555         หลักสูตร เสริมสัมพันธ์ สร้างพลัง  MBA รุ่นที่ 38

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
       12-13 ก.ย. 2555          หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด
       13, 24 มิ.ย. 2556        หลักสูตร การปรับตัวของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC

กระทรวงการคลัง
        3 ก.ย. 2556              หลักสูตร การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ AEC บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด

ผลงานทางวิชาการ :
          -  การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรมนุษย์
          -  ศิลปะการสื่อสารในการสั่งการ
          -  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
          -  สื่อใหม่เพื่อการบริหารองค์กรสมัยใหม่

สาขางานที่เชี่ยวชาญ               
          - นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, การประชาสัมพันธ์, การโฆษณา)
          - นวัตกรรมการจัดการ
          -  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
          -  การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายวิชาที่สอน

  1. วาทนิเทศ
  2. หลักประชาสัมพันธ์
  3. การวางแผนประชาสัมพันธ์
  4. เทคนิคการนำเสนอผลงาน
  5. ทักษะการสื่อสารในทางธุรกิจ
  6. สื่อใหม่เพื่อการสื่อสารทางการตลาด

กลับสู่ด้านบน