ข้อมูลหลักสูตร-นิเทศศาสตร์ธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 


   รายวิชาที่รับผิดชอบโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ

          1. BUCA0201   ทักษะนการสื่อสารธุรกิจ
          2. BUCA0310   ความรู้เบื้องต้นทางการสื่อสารมวลมชน
          3. BUCA0311   การสื่อสารการตลาด
          4. BUCA0313   ภาพถ่ายเบื้อต้น
          5. BUCA0314   หลักการโฆษณา
          6. BUCA0315   หลักการประชาสัมพันธ์
          7. BUCA0316   การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
          8. BUCA0317   เทคนิคการนำเสนอผลงาน
          9. BUCA0321   การสร้างสรรค์งานโฆษณา
          10. BUCA0323   การบริหารสื่อโฆษณา
          11. BUCA0331   ประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ
          12. BUCA0332   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
          13. BUCA0333   สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
          14. BUCA0341   การเขียนบทรายการวิทยุและโทรทัศน์
          15. BUCA0342   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
          16. BUCA0410   วาทนิเทศ
          17. BUCA0411   เทคโนโลยีการสื่อสาร
          18. BUCA0412   การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
          19. BUCA0413   การสื่อสารระหว่างบุคคล
          20. BUCA0414   ศิลปนิยม
          21. BUCA0421   การจัดการการผลิตงานโฆษณา
          22. BUCA0423   การบรหารงานโฆษณาและกาประชาสัมพันธ์
          23. BUCA0424   การวิจัยการสื่อสาร
          24. BUCA0425   สัมนานิเทศศาตร์ธุรกิจ
          25. BUCA0426   โฆษณากับสังคม
          26. BUCA0441   การประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ
          27. BUCA0442   การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
          28. BUCA0443   การผลิตรายการโทณทัศน์
          29. BUCA0444   การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์

BUCA0201   ทักษะนการสื่อสารธุรกิจ
Business CommunicationSkills 3 ()
   
            
   

BUCA0310   ความรู้เบื้องต้นทางการสื่อสารมวลมชน
Introduction to Mass Communication 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร ตลอดจนวิวัฒนาการของสื่อสารมวลชน เปรียบเทียบสื่อมวลชนประเภทต่างๆ อุตสาหกรรมของสื่อมวลชน ในยุคปัจจุบัน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออื่นที่สนับสนุน อุตสาหกรรม สื่อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของสื่อมวลชนต่อสังคม กฎหมายและจริยธรรม ของสื่อมวลชน
   

BUCA0311   การสื่อสารการตลาด
Marketing Communication 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงความสำคัญของการสื่อสารการตลาดกระบวนการสื่อสารปัจจัยทางด้านพฤติกรรม ศาสตร์ที่กระทบต่อ กระบวนการสื่อสาร บทบาทตัวแปรทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การวางแผน การตัดสินในใจดำเนินงาน การเลือกเป้าหมาย และการเลือกใช้เครื่องมือทางการสื่อสารโดยศึกษาเน้นในส่วนของการโฆษณาและการ ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด
   

BUCA0313   ภาพถ่ายเบื้อต้น
Introduction to Photography 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงประวัติวิวัฒนาการของภาพถ่ายทั้งภาพนิ่ง และภาพที่เคลื่อนไหว ตลอดจนศึกษาถึงทฤษฎีและเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพถ่ายและความรู้ความเข้า ใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ สามารถใช้ภาพถ่ายในการสื่อความหมายและเรื่องราวได้เพื่อใช้ในงานประเภทต่าง ๆ เช่น งานสารคดี งานข่าว งานประชาสัมพันธ์ และมัลติมีเดียได้
   

BUCA0314   หลักการโฆษณา
Principles of Advertising 3 (3-0)
   
            ศึกษา ทฤษฎี ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของการโฆษณา บทบาท และอิทธิพลของการโฆษณาที่มีต่อระบบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง กระบวนการสร้างงานโฆษณา การผลิตงานโฆษณา การบริหารงานโฆษณา จริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโฆษณา
   

BUCA0315   หลักการประชาสัมพันธ์
Principles of Public Relations 3 (3-0)
   
            ศึกษา ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ กระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ หลักการและบทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและการ เมือง การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน สื่อเทคนิคและเครื่องมือสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ประชามติกับการประชา สัมพันธ์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์
   

BUCA0316   การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
Persuasive Communication 3 (3-0)
   
            ศึกษา ลักษณะและวิธีการของการสื่อสารเพื่อการจูงใจศึกษากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในการรับสาร การเรียบเรียงและปรุงแต่งข่าวสาร วิธีการนำเสนอข่าวสาร การใช้สื่อเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา และสังคมวิทยา อันจะเป็นประโยชน์ต่องานการสื่อสาร
   

BUCA0317   เทคนิคการนำเสนอผลงาน
Presentation Technique 3 (2-3)
   
            ศึกษา วิธีการนำเสนอผลงานต่าง ๆ โดยใช้สื่อ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การนำเสนอโดยการพูด การใช้สื่อทัศนูปกรณ์สมัยใหม่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตรงกับกลุ่มเป้า หมาย
   

BUCA0321   การสร้างสรรค์งานโฆษณา
Advertising Creative Stratergy 3 (3-0)
   
            ศึกษา หลักการและวิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา ในด้านแนวคิดกลยุทธ์เรื่องและภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดย อาศัยทฤษฎีการจูงใจพฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสินค้าและกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับแนวยุทธวิธีโฆษณาที่กำหนดไว้ ฝึกหัดการเขียนบทโฆษณา การเขียนสโลแกนสำหรับสื่อต่าง ๆ
   

BUCA0323   การบริหารสื่อโฆษณา
Advertising Media Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา โดยการนำข้อมูลจากการวิจัยผู้บริโภคและการตลาดมาใช้ในการวางแผนสื่อโฆษณา ลักษณะและประเภทของสื่อโฆษณาต่าง ๆ การประเมินต้นทุนของสื่อที่ใช้ในแผนโฆษณาเพื่อซื้อสื่อวิเคราะห์ผู้รับสื่อ กระบวนการในการซื้อสื่อโฆษณา การวัดประสิทธิผลของการใช้สื่อโฆษณาตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ อุตสาหกรรมโฆษณา ระบบสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
   

BUCA0331   ประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ
Public Opinion and Propaganda 3 (3-0)
   
            ศึกษา ทฤษฎีของประชามติ องค์ประกอบของประชามติ ความแตกต่างระหว่างประชามติกับการโฆษณาชวนเชื่อความหมายและพลังที่ก่อให้ เกิดประชามติ การใช้และการสำรวจประชามติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทัศน
   

BUCA0332   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
Writing for Public Relation 3 (3-0)
   
            ศึกษา การเขียนลักษณะต่าง ๆของงานประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนข่าวแจก การเขียนคำปราศรัยในโอกาสต่าง ๆ การเขียนคำอธิบายภาพ การเขียนบทความ การเตรียมเอกสารเพื่อการเผยแพร่ การเขียนสารคดี การเขียนคำบรรยายสรุปการเขียนแถลงการณ์
   

BUCA0333   สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
Public Telations Media 3 (2-3)
   
            ศึกษา ลักษณะ และวิธีใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์เป็นการวางแผน และเทคนิคการเผยแพร่ งานประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายงานประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ลักษณะ และ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การใช้สื่อเผยแพร่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
   

BUCA0341   การเขียนบทรายการวิทยุและโทรทัศน์
writing for Broadcasting 3 (3-0)
   
            ศึกษา หลักการ และวิธีการในการเขียนบทรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ ในลักษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การถ่ายทอดเรื่องราวทั้งในลักษณะของการที่ได้ไปพบเห็นมา หรือในลักษณะของแนวความคิด การเขียนเรื่องจริง การเขียนเรื่องสมมติตลอดจนการวางแผน การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริง
   

BUCA0342   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
Radio Production 3 (2-3)
   
            ศึกษา กระบวนการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในการผลิตรายการ วิทยุกระจายเสียง ตลอดจนหลักการและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
   

BUCA0410   วาทนิเทศ
Speech Communication 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงขอบเขต ความหมายและความสำคัญ ของวาทนิเทศ และวาทศิลป์ และศึกษาถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ใน การ เตรียมการพูด เช่น การใช้ภาษาและถ้อยคำในการพูด การใช้โสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการพูด การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง และศึกษาถึงประเภทของการพูดชนิดต่าง ๆ เช่น การพูดในที่ประชุม การพูดในวาระพิเศษ การบรรยายสรุปการกล่าว สุนทรพจน์ ปาฐกถา รวมทั้งศึกษาถึงคุณธรรม และจริยธรรมของผู้พูด
   

BUCA0411   เทคโนโลยีการสื่อสาร
Communication Technology 3 (3-0)
   
            ศึกษา ความเปลี่ยนแปลงในระบบการสื่อสารยุคใหม่โดยเฉพาะการศึกษาการสื่อสารที่เกิด จากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี Interactive TV และนวัตกรรมใหม่ ทางการสื่อสารรวม ถึงผลกระทบของ เทคโนโลยีที่มีต่อระบบ พื้นฐานทางสังคม ของมนุษย์ในเรื่อง ค่านิยม แนวโน้มทางกระบวนการคิด โครงสร้างเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเรียกว่า สังคมข่าวสาร (INFORMATION SOCIETY) ตลอดจนการบริหาร จัดการโครงสร้างการสื่อสารพื้นฐานในประเทศไทย
   

BUCA0412   การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural Communication 3 (3-0)
   
            ศึกษา กระบวนการฝึกฝนความรู้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลต่างวัฒนธรรม เพื่อการเตรียมสาร และการปรับตัวให้เหมาะสม กับสังคมต่างวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์
   

BUCA0413   การสื่อสารระหว่างบุคคล
Interpersonal Communication 3 (3-0)
   
            ศึกษา ทฤษฎี หลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคล การปฏิบัติสัมพันธ์และแบบแผน การสื่อสารระหว่าง บุคคลในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับครอบครัว กลุ่มย่อยและมวลชน ฯลฯ การสื่อความหมายภายในและระหว่างกลุ่มบุคคล วิชานี้มุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารความหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ใน การพัฒนาบุคคลและสังคม
   

BUCA0414   ศิลปนิยม
Art Appreciation 3 ()
   
            
   

BUCA0421   การจัดการการผลิตงานโฆษณา
Management of Advertising Production 3 (3-0)
   
            ศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของการผลิตงานโฆษณาในวิธีต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ แนวการศึกษา ประเด็น การติดต่อประสานงาน การควบคุมงบประมาณ การดำเนินงาน ของหน่วยงานภายนอก บริษัทโฆษณาที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตงานโฆษณาในแต่ละขั้นตอน การติดต่อประสานงานกับเจ้าของสื่อโฆษณา
   

BUCA0423   การบรหารงานโฆษณาและกาประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Telations Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา การดำเนินงานของบริษัทตัวแทนโฆษณา ในด้านการบริการวางแผนโฆษณาให้แก่ลูกค้า หน้าที่และบทบาท ของบริษัทตัวแทนโฆษณาต่อการวางแผนโฆษณา ให้สอดคล้องกับแผนงานการตลาด การค้นคว้าแผนการปฏิบัติการ ประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามผล การตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ศึกษาวัฒนธรรมและธรรมชาติขององค์กร การประสานกิจกรรม การแก้ไขปัญหา วิกฤติการควบคุมแผนงาน ประชาสัมพันธ์ ให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของสถาบันและสังคม
   

BUCA0424   การวิจัยการสื่อสาร
Communication Research 3 (3-0)
   
            ศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย บทบาทและความสำคัญของการวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัยประเภทของการวิจัย การออกแบบ สอบถาม การดำเนินการวิจัย และการสรุปผลการวิจัยโดยเน้นการ วิจัยบางรูปแบบที่เหมาะสมและ จำเป็นสำหรับ องค์กรธุรกิจ เช่น การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวิจัยกลุ่มผู้บริโภค การวิจัยการโฆษณา การวิจัยผู้รับสาร
   

BUCA0425   สัมนานิเทศศาตร์ธุรกิจ
Seminar in Business Communication Arts 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงปัญหาและกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อบกพร่องทางการสื่อสาร เช่น ปัญหาในการวางแผนการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การผลิตและใช้สื่อเพื่อการสื่อสารโดยนำความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาผสมผสานกันเพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ แก้ปัญหาและตัดสินใจ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิด รวบยอดในการมองปัญหา ในส่วนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นักศึกษาจะได้นำข้อดีและข้อเสียในเรื่องการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีบทบาทในงานนิเทศศาสตร์มาศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสังคมการตลาด (ผู้บริโภค และผู้ขายสินค้า) ในวงกว้าง
   

BUCA0426   โฆษณากับสังคม
Adverising and Society 3 (3-0)
   
            ศึกษา ผลกระทบของการโฆษณาที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เช่นความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับ กระบวน การเพื่อผู้บริโภคความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับการสงวนรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตลอดจนผลกระทบและปัญหาต่าง ๆ ในการโฆษณา
   

BUCA0441   การประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ
Public Relations for Business 3 ()
   
            
   

BUCA0442   การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
Public Relations for Planning 3 ()
   
            
   

BUCA0443   การผลิตรายการโทณทัศน์
Television Production 3 (2-3)
   
            ศึกษา กระบวนการจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ หน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ตลอดจนหลักการและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์
   

BUCA0444   การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์
Broadcasting Management 3 (3-0)
   
            ศึกษา เปรียบเทียบหลักการบริหารงานภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจาย เสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดงานของสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการค้า หลักการจัดตารางรายการศึกษาปัญหาและระบบของการจัดรายการ การตัดสินใจตลาด ในการเลือกใช้สื่อ วิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อการโฆษณา