การบัญชี

สาส์นจากหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 
   
 
         การ บริหารธุรกิจในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา "การบัญชี" เป็นศาสตร์ และศิลป์ของการจดบันทึกข้อมูลรายการทางธุรกิจของกิจการ โดยผลงานสุดท้ายของการจัดทำบัญชี คือ รายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจในกิจกรรมของกิจการ เป็นผลให้ " การบัญชีเปรียบเสมือนภาษาทางธุรกิจ" ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้านจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพราะเป็นส่วนสำคัญในโลกธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
   
 
อาจารย์ ปิยวรรณ แก้วจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการนิเทศศาสตร์ธุรกิจ