คณาจารย์-การบัญชีอ.ปิยวรรณ   แก้วจันทร์  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.วรลักษณ์   โชติเลอศักดิ์  ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

อ.เบญจมาศ   จันอำรุง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  
       ชื่อ - นามสกุล อ.ปิยวรรณ   แก้วจันทร์
Name-Surname Ms.Piyawan   Kaewchan
 
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 181, 182
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - ปริญญาโท  การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร
          - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2534 - 2540  ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท สำนักงานเอสจีวี ณ ถลาง จำกัด
          - 2536 - ปัจจุบัน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
          - 2541 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  กลับสู่ด้านบน

 


ชื่อ - นามสกุล อ.วรลักษณ์   โชติเลอศักดิ์
Name-Surname Ms.Voraluk   Shotelersuk
 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
สถานที่ติดต่อ
          สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์
          0-2988-3655-79 Ext 181, 182
เบอร์โทรสาร
          0-2988-3655 Ext 234
ประวัติการศึกษา
          - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประกาศนียบัตร
          - มินิ เอ็มไอเอส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
          - 2536 - 2537  มหาวิทยาลัยสยาม
          - 2540 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กลับสู่ด้านบน

 


ชื่อ - นามสกุล อ.เบญจมาศ   จันอำรุง
Name-Surname    
 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
E-mail
สถานที่ติดต่อ
         
เบอร์โทรศัพท์
         
เบอร์โทรสาร
         

กลับสู่ด้านบน