ข้อมูลหลักสูตร-การบัญชี

คำอธิบายรายวิชา สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 


   รายวิชาที่รับผิดชอบโดยสาขาวิชาการบัญชี

          1. ACCT0200   หลักการบัญชี
          2. ACCT0210   หลักการบัญชีเบื้องต้น
          3. ACCT0302   การบัญชีชั้นกลาง1
          4. ACCT0303   การบัญชีชั้นกลาง2
          5. ACCT0304   การบัญชีต้นทุน
          6. ACCT0305   การบัญชีบริหาร
          7. ACCT0306   การบัญชีภาษีอากร
          8. ACCT0307   โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
          9. ACCT0308   การสอบบัญชี
          10. ACCT0310   นโยบายการบัญชี
          11. ACCT0311   การวางแผนภาษีอากร
          12. ACCT0320   การวางแผนกำไร
          13. ACCT0330   การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
          14. ACCT0331   กฎหมายและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
          15. ACCT0340   การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
          16. ACCT0341   การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
          17. ACCT0401   การบัญชีชั้นสูง1
          18. ACCT0402   การบัญชีชั้นสูง2
          19. ACCT0403   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
          20. ACCT0404   รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน
          21. ACCT0410   การบัญชีเฉพาะกิจ
          22. ACCT0411   การบัญชีระหว่างประเทศ
          23. ACCT0412   สัมมนาการบัญชีการเงิน
          24. ACCT0413   สัมมนาการบัญชีภาษีอากร
          25. ACCT0420   การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
          26. ACCT0421   สัมมนาการบัญชีบริหาร
          27. ACCT0430   การบัญชีนิติเวช
          28. ACCT0431   สัมมนาการสอบบัญชี
          29. ACCT0432   สัมมนาการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
          30. ACCT0440   การตรวจสอบและควบคุมสารสนเทศทางการบัญชี
          31. ACCT0441   การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี
          32. ACCT0442   สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
          33. BUSI0315   การภาษีอากร

ACCT0200   หลักการบัญชี
Principles of Accounting 3 (2-3)
   
            ศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี แม่บทการบัญชี วงจรการบัญชี และการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ กิจการพาณิชยกรรม การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด และบัญชีแยกประเภทย่อย โดยสอดแทรกจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
   

ACCT0210   หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Accounting Principles 3 (2-3)
   
            
   

ACCT0302   การบัญชีชั้นกลาง1
Intermediate Accounting I 3 (2-3)
   
            ศึกษา ถึงความหมายหลักเกณฑ์และกระบวนการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ได้แก่ เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิ้นเปลืองและสินทรัพย์อื่น ในเรื่องการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การจำหน่ายจ่ายโอน การแสดงรายการ ศึกษาถึงความหมาย หลักเกณฑ์และกระบวนการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ได้แก่ เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิ้นเปลืองและสินทรัพย์อื่น ในเรื่องการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การจำหน่ายจ่ายโอน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในงบการเงิน
   

ACCT0303   การบัญชีชั้นกลาง2
Intermediate Accounting II 3 (2-3)
   
            ศึกษา ความหมาย ลักษณะของรายการบัญชีที่เป็นหนี้สิน ได้แก่หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินโดยประมาณหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า และส่วนของเจ้าของ รวมทั้งการศึกษาถึงหลักเกณฑ์ และกระบวนการบันทึกบัญชีหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่องการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การจำหน่ายจ่ายโอน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของทุนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด การบัญชีสำหรับการเลิกกิจการ และงบกระแสเงินสด
   

ACCT0304   การบัญชีต้นทุน
  3 (2-3)
   
            ศึกษา วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีต้นทุน และ การบัญชีบริหาร แนวคิดการจัดประเภทต้นทุนและคำนิยามที่เกี่ยวข้อง ระบบบัญชีต้นทุนของปัจจัยการผลิต การปันส่วนต้นทุน ระบบต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนงานช่วงการผลิตการบัญชีผลิตร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
   

ACCT0305   การบัญชีบริหาร
Management Accounting 3 (2-3)
   
            ศึกษา ระบบบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน จำนวนและกำไร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำงบประมาณ การกำหนดราคาขาย งบจ่ายลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การกำหนดราคาโอน การกระจายอำนาจ การวัดผลการปฏิบัติงาน โดยเน้นทางด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลต้นทุนเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้นำ ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน
   

ACCT0306   การบัญชีภาษีอากร
  3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี การบัญชีเพื่อการภาษีอากร คำนวณภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งการจัดทำกระดาษทำการเพื่อคำนวณภาษี การจัดทำรายงาน และการยื่นแบบ แสดงรายการของภาษีต่างๆ
   

ACCT0307   โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
  3 (2-3)
   
            ศึกษา ถึงองค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของข้อมูลทั้งภายในระบบคอมพิวเตอร์และ ภายนอกการควบคุมในระบบ ของโปรแกรม สำเร็จรูปทางการบัญชี ขั้นตอนการประมวลผลเมื่อใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละระบบงานเข้ากับระบบงานบัญชีแยก ประเภททั่วไปแนวทางและ ขั้นตอนการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาใช้งาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่นิยมอย่างแพร่หลายเป็นกรณี ตัวอย่างสำ หรับการศึกษาและวิเคราะห์ รวมทั้งฝึกทดลองปฏิบัติจริง
   

ACCT0308   การสอบบัญชี
Auditing 3 (3-0)
   
            ศึกษา เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการสอบบัญชี วิวัฒนาการ โครงสร้าง และการกำกับดูแลการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีไทยและสากล กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชีและการสอบบัญชี หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชี โครงสร้างการปฏิบัติงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบ การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐาน การปฏิบัติงานและการรายงานการสอบบัญชี
   

ACCT0310   นโยบายการบัญชี
Accounting Policies 3 (3-0)
   
            ศึกษา ลักษณะและรูปแบบพื้นฐานของธุรกิจแต่ละประเภท มาตรฐานการบัญชีต่าง ๆ ปัญหาในทางปฏิบัติกรณีหลักการบัญชีอาจมีแนวทางปฏิบัติให้หลายทาง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอภิปรายจากกรณีศึกษาต่าง ๆ
   

ACCT0311   การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning 3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัด ภายใต้กรอบของกฎหมายภาษีอากร
   

ACCT0320   การวางแผนกำไร
  3 (3-0)
   
            การ วางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกำไรและควบคุม วัตถุประสงค์และหลักในการวางแผนกำไรและควบคุม เทคนิคในการวางแผนกำไรและการควบคุม การจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจบริการ การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน การรายงานเพื่อการควบคุมและเพื่อการบริหาร การวิเคราะห์กำไรตามประเภท สินค้าหน่วยธุรกิจ กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย และการจัดทำงบประมาณตามฐานกิจกรรม
   

ACCT0330   การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
  3 (3-0)
   
            ศึกษา วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขอบเขตของการตรวจสอบ ลักษณะการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ศึกษาความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนและเทคนิควิธีการตรวจสอบภายในและรวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
   

ACCT0331   กฎหมายและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
  3 (3-0)
   
            ศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการบัญชีและวิชาชีพบัญชี แนวคิดธุรกิจ ชนิดขององค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจริยธรรมและ บทบาทของค่านิยมในสังคม บทบาทของนักบัญชี จรรยาบรรณและมาตรฐานของนักบัญชี การให้ความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคม และธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมด้านจริยธรรม กระบวนการตัดสินใจเมื่อมีปัญหาในด้านจริยธรรม การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้านจริยธรรมวิชาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
   

ACCT0340   การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
  3 (2-3)
   
            การ วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ และรายงานทางบัญชีของวงจรธุรกิจ ชนิดของโครงสร้างฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการ เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ประเด็นปัญหาในการออกแบบฐานข้อมูลทางการบัญชี
   

ACCT0341   การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  3 (2-3)
   
            ศึกษา ระบบสารสนเทศย่อยทางการบัญชี การพัฒนาต้นแบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ การประยุกต์ระบบ การจัดการฐานข้อมูล การนำระบบไปใช้ การประเมินความเหมาะสมของระบบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   

ACCT0401   การบัญชีชั้นสูง1
Advanced Accounting I 3 (2-3)
   
            ศึกษา การบัญชีขายตามสัญญาผ่อนชำระ การบัญชีเช่าซื้อ การบัญชีฝากขาย การบัญชีร่วมค้า การบัญชีกิจการไม่ได้แสวงหากำไร การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับราคา การบัญชีสัญญาเช่าระยะยาว การบัญชีสำหรับกิจการที่มีปัญหาทางการเงิน การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สัญญาก่อสร้างระยะยาว ต้นทุนการกู้ยืม การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
   

ACCT0402   การบัญชีชั้นสูง2
Advanced Accounting II 3 (2-3)
   
            ศึกษา การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีการรวมกิจการ การบัญชีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทั้งใน และต่างประเทศ การจัดทำงบการเงินรวม และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
   

ACCT0403   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System and Accouning 3 (3-0)
   
            ศึกษาแนวคิดพื้นฐานลักษณะและองค์ประกอบของระบบข้อมูลทางการบัญชี เทคนิคและเครื่องมือในการบันทึกข้อมูล
   

ACCT0404   รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Reporting and Analysis 3 (2-3)
   
            แนว คิดการรายงานทางการเงิน การนำเสนองบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยน แปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมินจุดอ่อนของข้อมูล และข้อจำกัดของงบการเงิน รวมทั้งการจัดทำงบการเงินจำแนกตามส่วนงาน
   

ACCT0410   การบัญชีเฉพาะกิจ
  3 (3-0)
   
            ศึกษา ระบบบัญชี และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับกิจการที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง ได้แก่ สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย มรดกและทรัสตี ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจการเกษตร คลังสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล กิจการสาธารณูปโภค หรือ กิจการให้บริการอื่น โดยเลือกศึกษาประเภทของกิจการตามความเหมาะสม
   

ACCT0411   การบัญชีระหว่างประเทศ
  3 (3-0)
   
            แนว คิดและวิวัฒนาการทางการบัญชี จริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีไทยและ ต่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และประเด็นพิเศษทางการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษา
   

ACCT0412   สัมมนาการบัญชีการเงิน
  3 (3-0)
   
            ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายแนวคิด และการประยุกต์การบัญชีภาษีอากร ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
   

ACCT0413   สัมมนาการบัญชีภาษีอากร
  3 (3-0)
   
            ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายแนวคิด และการประยุกต์การบัญชีภาษีอากร ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
   

ACCT0420   การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
  3 (3-0)
   
            ศึกษา ถึงแนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนเป้าหมายการวิเคราะห์ ข้อมูล ต้นทุนเพื่อการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหาร ตาม ระบบบัญชี ต้นทุนฐานกิจกรรมและหลักแนวทางการ บริหารต้นทุนโดยรวม ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนทันเวลา ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพิจารณาต้นทุนตามทฤษฎี ข้อจำกัด การวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดผลดุลยภาพ
   

ACCT0421   สัมมนาการบัญชีบริหาร
  3 (3-0)
   
            ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายแนวคิดและการประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร ตลอดจน ประเด็นปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
   

ACCT0430   การบัญชีนิติเวช
  3 (3-0)
   
            ศึกษา เกี่ยวกับแนวคิดทางด้านการตรวจสอบและการใช้ทักษะด้านการเงินเกี่ยวกับการสืบ สวนการทุจริตทางการเงิน คุณสมบัติของนักบัญชีของบัญชีนิติเวช ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการทุจริต เทคนิคเฉพาะที่ต้องใช้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีความ
   

ACCT0431   สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing 3 (3-0)
   
            ศึกษา และค้นคว้าฝึกฝนให้เกิดความรู้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานการสอบบัญชี แนวทางการแก้ปัญหา อันก่อให้เกิดทักษะเมื่อปฏิบัติงานจริงได้โดยการศึกษาในรูปแบบการอภิปราย เกี่ยวกับปัญหา ด้าน ต่างๆ ของหลักการ และการปฏิบัติงานสอบบัญชี เช่น ความเป็นอิสระ และมาตรฐานการสอบบัญชี กระดาษทำการ ใน การสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยงกรณีต่างๆ การควบคุมภายใน โครงสร้างรายงานการสอบบัญชี การสื่อสาร กับ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารเกี่ยวกับจุดอ่อนและข้อเสนอแนะของระบบการควบคุมภายใน การจัดองค์กร และการวางแผนการสอบบัญชีในสถานะการณ์ที่ซับซ้อน จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาวิชา ชีพสอบบัญชีเป็นการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะในการนำเสนอรายงาน
   

ACCT0432   สัมมนาการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
  3 (3-0)
   
            ศึกษา และค้นคว้าฝึกฝนให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาที่อาจเกิด ขึ้นในการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน แนวทางการแก้ปัญหาอันก่อให้เกิดทักษะเมื่อปฏิบัติงานจริงได้ โดยศึกษาในรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของ หลักการและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะในการ นำเสนอทั้งรูปแบบการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา
   

ACCT0440   การตรวจสอบและควบคุมสารสนเทศทางการบัญชี
  3 (2-3)
   
            ศึกษา เกี่ยวกับผลกระทบเนื่องจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้าน การบัญชี การควบคุมภาย ใน ของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์ และมาตรการป้องกัน การประเมินผล การควบคุมภายใน และการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและแนวการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการสอบบัญชี
   

ACCT0441   การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี
  3 ()
   
            
   

ACCT0442   สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  3 ()
   
            
   

BUSI0315   การภาษีอากร
Taxation 3 (3-0)