ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 

 

   
  The University of New South Wales
 

          มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศออสเตรเลีย และ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์จะจัดอาจารย์มาสอน และจัด สัมมนา / หลักสูตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทุกปีและทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาครได้จัดส่ง อาจารย์ไปศึกษา ดูงานทำงานวิจัยร่วมกันและศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและมหาวิทยาลัยนิวเซาท์- เวลส์ยังร่วมมือกันดำเนินโครงการหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษโดยเปิดสอน Master of Engineer-ing in Manufacturing Management สอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาส์เวลส์มหาวิทยาลัยฯยังจัดตั้ง กองทุน "มหานคร" เพื่องานวิจัยด้านวิศวกรรม- โทรคมนาคมขึ้นที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ เพื่อให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยในระดับที่นานาชาติยอมรับตลอดจนร่วมมือกันใน การจัดตั้ง สถาบันสอนภาษา(Aus-tralian Institute of Languages หรือ AUSTIL) เพื่อสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์จากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ซึ่งมีประสบการณ์การสอน ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชาวต่าง ชาติโดยตรง

   
  Imperail College,University of London
 

          อิมพีเรียลคอลเลจแห่งมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ และทวีปยุโรปข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ครอบคลุมถึงการทำวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนคณจารย์และนักศึกษาการร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัยตลอดจนการส่งอาจารย์ ประจำจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษกับImperial College และมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปิดสอนหลักสูตร Master of Engineering in Bio-medical Engineering ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-มหานครวิทยาคารวานิช และมหาวิทยาลัยมหิดล-มหาวิทยาลัยฯ ยังลงทุนร่วมกับอิมพีเรียลคอลเลจในการสร้างห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรรวมมหา นคร (Mahanakorn IC Design Laboratory) มีมูลค่า 40 ล้านบาท ขึ้นที่อิมพีเรียลคอลเลจซึ่งเป็นศูนย์รวมนักวิจัยและผลงานวิจัยระดับโลก ใช้สำหรับให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญา โทและเอก รวมถึงอาจารย์ที่ไปร่วมทำงานวิจัย ในระยะสั้น ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโน-โลยีมหานครได้มีโอกาสใช้ในการทำวิจัย พัฒนาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ เกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวม และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาการชั้นนำทั่วโลก โครงการนี้เป็นที่สนพระทัยของ เจ้าฟ้าหญิงแอนน์เป็นอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรรวม มหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2538 รศ.ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับแต่งตั้งจากอิมพีเรียลคอลเลจให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยกิติมศักดิ์ หรือHonorary Re-search Fellow ของภาควิชาวิศวกรรม ไฟฟ้าและอิเล็ก-ทรอนิกส์ เนื่องจากมีผลงานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งมีฐานะเท่ากับเป็น ศาสตราจารย์ประจำอิมพี-เรียลคอลเลจซึ่งนับเป็นคนที่ 4 ของภาควิชานี้ และเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดตั้ง MahanakornReadership ที่อิมพีเรียลคอลเลจ เพื่อให้ Prof. ChrisToumazou อาจารยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรอนาลอก ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทำวิจัยระดับนานาชาติร่วมกับอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

   
  The University of Surrey
 
          มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ เป็นสาบันที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและผลิตดาวเทียม ขนาดเล็กของทวิปยุโรป สำหรับความร่วมมือ ทางวิ-ชาการกับมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ นอกเหนือจากความร่วมมือทางด้านงานวิจัย แลกเปลี่ยนคณาจารย์และรับอาจารย์ ประจำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกแล้ว ยังมีการดำเนินการโครงการสำคัญร่วมกันคือ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบสร้างและ ทดสอบดาวเทียมขนาดเล็กไทยพัฒ (THAI PAHT) โครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมดาว เทียม ใหักับประเทศและใช้ดาวเทียมขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาวิศวกรรมดาว เทียมเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ ประเทศไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียดาวเทียมขนาดเล็ก นี้ได้รับการออกแบบและสร้างโดยคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญของ The University of Surreyโดยให้ส่งขึ้นสู่วงโคจร ด้วยจรวด Zenith-II ของรัสเซียเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2541 โครงการนี้มูลค่าร่วม 300 ล้านบาทหลังจากที่ ดาวเทียมขนาดเล็ก ได้ส่งขึ้นสู่วงโคจรเป็นผลสำเร็จ มหาวิทยาลัยฯได้กราบบังคมทูลของพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อดาวเทียมขนาดเล็กของ ไทยดวงแรกว่า "ไทพัฒ" และคณะผู้บริหารหมาวิทยาลัยฯ เพื่อทูลถวายรายงานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2541
   
  University of Coventry
 
          มหาวิทยาลัยโคเวนทรี่ ประเทศอังกฤษ เป็นสถาบันอุดม-ศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ รถยนต์ของประเทศอังกฤษ ความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยโคเวนทรี่ ในระยะแรกจะเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยน คณาจารย์และ รับอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก
   
  University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation
 
          วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ เมืองแฮนโนเวอร์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และทวีปยุโรป ในด้านการผลิตสัตว-แพทย์ ความตกลงร่วมมือทางวิชาการครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สื่อประกอบ การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการจัดส่งอาจารย์พิเศษมาสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทุกปี ตลอดจนการพัฒนาอาจารย์ โดยทางประเทศเยอรมันให้ทุนการศึกษากับอาจารย์ประจำของมหาวิท-ยาลัยเทคโนโลยี มหานคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
   
  University of Sydney
            มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย สถาบันที่มีชื่อเสียงและเชียวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรคสัตว์ในเขตร้อน ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ จะครอบคลุมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และจัดส่งอาจารย์มาจัดสัมนาและบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร