10 ปี วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

read more>>


TCI (Thai Journal Citation Index) และ Impact Factor

read more>>


ม. เทคโนโลยีมหานครได้รับ 3 รางวัลสำคัญจากการประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ:

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการ ประกวดเขียนแผนธุรกิจ

read more>>


ม. เทคโนโลยีมหานครได้รับโล่รางวัลที่ 4 จากการประกวดโครงการ CSR ระดับชาติ:

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลโครงการ CSR ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA”

read more>>>


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร:

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิด ให้บริการวิชาการแก่องค์การ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์การ ต่างๆ

read more>>

Editor's Talk

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นปีที่ 15 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.147 ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งก็คือคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม.   read more>>


วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 ถือเป็นปีที่ 14 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.147 ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งก็คือคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม.  read more>>


วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ ในปี 2560 ถือว่าเป็นปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ของการให้โอกาสในการนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมถึงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจออก
สู่สังคมครั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจและ ต่อภาคธุรกิจโดยรวม.  read more>>วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นปีที่ 12 โดยวารสารฯ ปรากฏอย่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งก็คือ คุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม
read more>>

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นปีที่ 12 โดยวารสารฯ ปรากฏอย่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งก็คือ คุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม
read more>>

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2557 ถือเป็นปีที่ 11 โดย
วารสารฯ ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.147 ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งก็คือคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และประโยชน์ต่อ
วงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม
read more>>

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2557 ถือเป็นปีที่ 11 โดย
วารสารฯ ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.147 ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งก็คือคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และประโยชน์ต่อ
วงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม
read more>>

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2556 ถือเป็นปีที่ 10 ของ
วารสารฯ ซึ่งเป็น 10 ปี แห่งความภาคภูมิใจ โดยวารสารฯ ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Impact Factor ซึ่งก็คือคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และความภาคภูมิใจนี้จะเป็นกำลังใจในการพัฒนาวารสารฯ อย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
read more>>

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2556 ถือเป็นปีที่ 10 ของ
วารสารฯ ซึ่งเป็น 10 ปี แห่งความภาคภูมิใจ โดยวารสารฯ ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Impact Factor ซึ่งก็คือคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และความภาคภูมิใจนี้จะเป็นกำลังใจในการพัฒนาวารสารฯ อย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
read more>>

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี 2555 ได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงวารสารฯ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Impact Factor นั้นก็หมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และแน่นอนวารสารฉบับนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจและต่อภาคธุรกิจโดยรวมมากยิ่งขึ้น
read more>>

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี 2555 ได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงวารสารฯ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย นั้นก็หมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และ แน่นอนวารสารฉบับนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจและต่อภาคธุรกิจโดยรวมมาก ยิ่งขึ้น
read more>>

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี 2554 ได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงวารสารฯ ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย นั้นก็หมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และแน่นอนวารสารฉบับนี้จะนํามาซึ่งประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจและต่อภาคธุรกิจโดยรวมมากยิ่งขึ้น
read more>>

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครในปี 2554 ถือว่าเป็นปีที่ 8 ของการเผยแพร่ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจออกสู่สังคมและในปีที่ 8 นี้เองวารสารฯ ได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น และจะเป็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจและต่อภาคธุรกิจโดยรวม
read more>>

News
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 15
ฉบับที่ 1
read more>>

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 14
ฉบับที่ 2
read more>>

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 14
ฉบับที่ 1
read more>>

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 13
ฉบับที่ 2
read more>>

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 13
ฉบับที่ 1
read more>>

 

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 12
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)
read more>>

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
read more>>

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
read more>>

 

 

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 11
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
read more>>

 

 

 

 

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)
read more>>

 

 

 

 

 

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
read more>>

 

 

 

 

 

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 9
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)
read more>>

 

 

 

 

 

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 9
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)
read more>>

 

 

 

 

 

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 8
ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2554)
read more>>

 

 

 

 

 

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 8
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2554)
read more>>