10 ปี วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร :TCI (Thai Journal Citation Index) และ Impact Factor :ม. เทคโนโลยีมหานครได้รับ 3 รางวัลสำคัญจากการประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ :

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการ ประกวดเขียนแผนธุรกิจ

read more>>ม. เทคโนโลยีมหานคร ได้รับโล่รางวัลที่ 4 จาก การประกวดโครงการ CSR ระดับชาติ :

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลโครงการ CSR ภายใต้หัวข้อ
“สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA”

read more>>ม.เทคโนโลยีมหานครได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดเขียนแผนธุรกิจร้านค้าปลีกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม :

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาปี 2554
ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”

read more>>สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร :

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดให้บริการวิชาการแก่องค์การ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์การต่างๆ

read more>>หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง