ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)

บทความวิจัย

5 Forces Model กับการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน สู่ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย กรณีศึกษา บริษัท คอนเทนเนอร์ ไลเนอร์ จำกัด
คำอุ่น เจริญยิ่ง
อัครนันท์ คิดสม

| Download |
--------------------------------------------------------------
ความมีอิทธิพลของการเป็นผู้สนับสนุนด้านกีฬาต่อการจดจำตราสินค้าของผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศศิประภา ชัยประสิทธิ์
สุพจน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์

| Download |
--------------------------------------------------------------
กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความภักดีในตราสินค้า
กรณีศึกษา เปรียบเทียบตราสินค้า เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ

ชื่นสุมล บุนนาค
ณัฐวุฒิ จันดี

| Download |
--------------------------------------------------------------
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
อุษณี กองรักษเวช
ปภัศร ชัยวัฒน์
ธนัญญา วสุศรี
ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
จิรชัย พุทธกุลสมศิริ

| Download |
--------------------------------------------------------------
การจัดลำดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหุ้นระยะสั้นของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงโครงข่าย
ภัทรพงศ์ ภู่มาลี
จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์

| Download |
--------------------------------------------------------------
การจัดลำดับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ในประเทศไทย
อุษาวดี อินทร์คล้าย
จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์

| Download |
--------------------------------------------------------------

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง