ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556)

บทความวิจัย

รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม เขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
จังหวัดระยอง

ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ

| Download |
--------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์ศักยภาพเส้นทางการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเอเชียกลางโดยผ่าน
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

วรพจน์ มีถม
ณัฏฐพิชชา บุญญา

| Download |
--------------------------------------------------------------
การประเมินสมรรถนะบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สิริภักตร์ ศิริโท
วราภรณ์ มะลิวัลย์

| Download |
--------------------------------------------------------------
เกณฑ์การประเมินศักยภาพ เส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน
วรพจน์ มีถม

| Download |
--------------------------------------------------------------
การประเมินการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อบุคคล กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ธนาคารพาณิชย์
และสหกรณ์ออมทรัพย์

วรรษมนต์ สันติศิริ
อัครนันท์ คิดสม
สิริภักตร์ ศิริโท

| Download |
--------------------------------------------------------------

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง