ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2557)

บทความวิจัย

ระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยวด้วยเสียง
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต

| Download |
--------------------------------------------------------------
การตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย โดยใช้ AHP และ ZOGP
วรพจน์ มีถม และ สหชัย ฉิมมณี

| Download |
--------------------------------------------------------------

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง