ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

บทความวิชาการ

บริการรับทำบัญชี : กลยุทธ์บริหารงานในเชิงรุกเพื่อรองรับต่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์ และ ปิยวรรณ แก้วจันทร์

| Download |
--------------------------------------------------------------
Integrated Marketing Communications in Building Customer Relationship of Training Organizations
Sureerak Wongtip and Pratoom Rerkklang

| Download |
--------------------------------------------------------------

บทความวิจัย

โมเดลสมการโครงสร้างของการจัดการโซ่อุปทานและพันธมิตร
ทางการค้าต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ชาญชัย พรมมิ และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์

| Download |

 

ความเต็มใจจ่ายและการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล จากองค์กรบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคเหนือ ของประเทศไทย

อัครนันท์ คิดสม และ นนทร์ วรพาณิชช์

| Download |

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง