ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
พรทวี เถื่อนคำแสน

| Download |
--------------------------------------------------------------
ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ และพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครี
ยุวดี วรสิทธิ์

| Download |
--------------------------------------------------------------
อิทธิพลของบรรยากาศองค์กรและความยุติธรรมขององค์กร
ที่มีต่อประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นวลปรางค์ ภาคสาร

| Download |
--------------------------------------------------------------
ความพึงพอใจในปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชวห่วย) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่นสุมล บุนนาค

| Download |
--------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์เพื่อจ่าแนกกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps)
กฤษดา เชียรวัฒนสุข

| Download |


หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง