ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

พัฒนาการแนวความคิดของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง ธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของ นักลงทุนทั่วในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คมปภพ ตรีรัตนพันธ์

| Download |
--------------------------------------------------------------
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฑามาศ บุญรัศมี

| Download |
--------------------------------------------------------------
การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสินค้าอาหารเอกลักษณ์ชายแดนภาคใต้
อมรรัตน์ บุญสว่าง

| Download |
--------------------------------------------------------------
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปัทนีญา รอดแก้ว

| Download |
--------------------------------------------------------------
แบบจำลองสมการโครงสร้างการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อ ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของ ธุรกิจเอกชนในจังหวัดสงขลา
วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล

| Download |

--------------------------------------------------------------
ปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่มีต่อ คุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
นวพร ขู้เปี้ยเด้ง

| Download |

--------------------------------------------------------------
การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาธุรกิจสปาไทย ภาคผลิตภัณฑ์และบริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อัลฮูดา ชนิตพัฒนา

| Download |

--------------------------------------------------------------
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของพนักงานก่อนวัยเกษียณอายุในโรงงานอตุสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ภาวิน ชินะโชติ

| Download |


หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง