ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

บทความวิจัย

คะแนนการกำกับดูแลกิจการและปัจจัยที่มีบทบาท ต่อมลูค่าธุรกิจบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร

| Download |
--------------------------------------------------------------
คุณภาพการบริการและกรอบการศึกษาเชิงประจักษ์
นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

| Download |
--------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นอน
สิริภักตร์ ศิริโท

| Download |
--------------------------------------------------------------
แนวทางการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเอเชีย
อโณทัย งามวิชัยกิจ

| Download |
--------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการคาดคะเนราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงาน และสาธารณปูโภคของตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย
ลีลา รัตนบัณฑิตสกุล

| Download |

--------------------------------------------------------------
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการตลาดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากับคุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร
ชื่นสุมล บุนนาค

| Download |

--------------------------------------------------------------
การศึกษาศักยภาพโซ่อุปทานของแกะ
จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์

| Download |

--------------------------------------------------------------
ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การและความสามารถทาง การบริหารจัดการ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ภายใต้การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ชวนพิศ เจยาคม

| Download |

----------------------------------------------------------
ความเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
สิริภักตร์ ศิริโท

| Download |

--------------------------------------------------------------

ผลกระทบของความผาสุกของพนักงาน ความสมดลุระหว่างชีวิตกับ การทำงาน และวัฒนธรรมองค์การ ที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน ต่อองค์การของธรุกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต
วรัญญา ดุษดี

| Download |

--------------------------------------------------------------

การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
โชติพงษ์ บุญฤทธิ์

| Download |

--------------------------------------------------------------

ตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์กรภาครัฐ กรณีศึกษาสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

| Download |

--------------------------------------------------------------

องค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพมหานครบนตัวแบบเส้นทางกำลังสองน้อยที่สุด
ภาวิณี ทองแย้ม

| Download |

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง