ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2554)

บทความวิจัย

การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดจ้าง (Outsourcing) ด้านการขนส่งสินค้า
สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์
ปาจรีย์ เจริญแก้ว
ศิริกมล ภู่สำลี

| Download |
--------------------------------------------------

การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมในการจัดตารางการทำงานกรณีสถานีงานเรียงต่อกันเป็นอนุกรม
เศรษฐา เพชรอำไพ
ธราธร กูลภัทรนิรันดร์

| Download |
---------------------------------------------------

การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เกษร ฟักเย็นใจ
ธราธร กูลภัทรนิรันดร์

| Download |
---------------------------------------------------

(ความไร้) อำนาจของรัฐในยคุโลกาภิวัตน์ : ข้อเสนอเชิงประจักษ์ว่าด้วยการกำหนดราคาข้าวเปลือกภายในประเทศของไทย
กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
ธนพร ศรียากูล
สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

| Download |
---------------------------------------------------

Determining Appropriate Settings for Automatic TIG Welding Machine : A Case Study of Aviation Component
Apinan Taetrakul
Jirarat Teeravaraprug

| Download |
---------------------------------------------------

บทความวิชาการ

การประยุกต์ใช้แนวคิดของ COSO ในการออกแบบความเชื่อมโยง
จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
ดุจฤทัย วงศ์ไพบูลย์วัฒน

| Download |
---------------------------------------------------

Book Review

Finance for Nonfinancial Managers : 24 Lessons for Understanding and Evaluating Financial Health
(E-book version)

อัครนันท์ คิดสม

| Download |
---------------------------------------------------


หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง