ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2554)

บทความวิจัย

ข้อเสนอเชิงประจักษ์ว่าด้วย อำนาจ ความรู้ และความจริง ของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก
กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
ธนพร ศรียากูล
ชยงการ ภมรมาศ

| Download |
--------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงประจักษ์ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ
กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
ธนพร ศรียากูล
ชยงการ ภมรมาศ

| Download |
--------------------------------------------------------------

คุณภาพชีวิตของผู้ขายสินค้าแบบหาบเร่และแผงลอยในเขตกรุงเทพมหานคร
นวลลักษณ์ ประภัสสรกุล

| Download |
--------------------------------------------------------------
การศึกษาโซ่อุปทานของสินค้าประเภทเครื่องสำอางเพื่อการส่งออกไปประเทศเวียดนาม
สมพิทย์ สุวรรณโณ
ธราธร กูลภัทรนิรันดร์

| Download |
--------------------------------------------------------------
การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและการหามาตรการในการลดต้นทุน กรณีศึกษา บริษัทส่งออกอาหารประเภทเนื้อสัตว์
นริศรา จันทร์คล้าย
ธราธร กูลภัทรนิรันดร์

| Download |
--------------------------------------------------------------
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน : การประยุกต์ใช้ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ปริญญา สิริอัตตะกุล
พิชญา ทองอยู่เย็น

| Download |
--------------------------------------------------------------
ความเครียด ความพึงพอใจ และความสามารถในการปรับตัวของนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิลาสินี คิดการ

| Download |
--------------------------------------------------------------
ทัศนคติและพฤติกรรมการ Chat ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone ของวัยรุ่นกลุ่ม Generation Y
ชื่นสุมล บุนนาค

| Download |
--------------------------------------------------------------
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวกับการผลิตและนำเข้ายาภายในประเทศไทย
อัครนันท์ คิดสม

| Download |
--------------------------------------------------------------

บทความวิชาการ

กลยุทธ์การทหารกับการประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ
สิริภักตร์ ศิริโท

| Download |
--------------------------------------------------------------

Book Review

Management Theory in Action : Real – World Lessons for Walking the Talk
ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

| Download |
--------------------------------------------------------------

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง