ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2555)

บทความวิจัย

การศึกษาระดับการรับรู้เรื่องแรงจูงใจและระบบค่านิยมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการทำงาน
มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

| Download |
--------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงประจักษ์ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและการส่งออก
ชยงการ ภมรมาศ
กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
ธนพร ศรียากูล

| Download |
--------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงประจักษ์ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและการส่งออกสินค้าเกษตร
ชยงการ ภมรมาศ
กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
ธนพร ศรียากูล

| Download |
--------------------------------------------------------------
การประเมินตนเองเกี่ยวกับศักยภาพนักบัญชีมืออาชีพของบัณฑิตใหม่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ณัฐชา วัฒนวิไล
ภัสพร ตั้งใจกตัญญู

| Download |
--------------------------------------------------------------
การตอบสนองต่อโฆษณาแฝงในมิวสิควีดีโอของเยาวชน ในกรุงเทพมหานคร
ทวีทรัพย์ พุทธองค์รักษา
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
องอาจ ปทะวานิช

| Download |
--------------------------------------------------------------
ต้นทุนโซ่อุปทานของปลาส้มฟัก : กรณีศึกษา OTOP อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สุทธิวรรณ สังวร
จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์

| Download |
--------------------------------------------------------------
Factors that Affect Buying Decision on Mobile Comic of Students in Thailand
Kanlaya Vanichbuncha
Jirapong Amnuysanong
Jirapan Jatanapiwat

| Download |
--------------------------------------------------------------

บทความวิชาการ

การหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์การแข่งขันแบบครึ่งๆ กลางๆ : ข้อสนับสนุน และข้อโต้แย้ง
ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

| Download |
--------------------------------------------------------------

Book Review

The Little Black Book of Management : Essential Tools for Getting Results NOW
ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

| Download |
--------------------------------------------------------------

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง