ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2555)

บทความวิจัย

การวัดและทำนายความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ :
กรณีศึกษาเปรียบเทียบเอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ

สิริภักตร์ ศิริโท
พารณี จันทร์ปัญญา

| Download |
--------------------------------------------------------------
การประเมินความต้องการที่จำเป็นในการฝึกอบรมของฝ่ายปฏิบัติการเรือ
สิริภักตร์ ศิริโท
สวรรยา สมานวิจิตร

| Download |
--------------------------------------------------------------
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนฟาร์มแม่พันธุ์ที่ผลิตเพื่อขายลูกกับโครงการฟาร์มเลี้ยงเฉพาะสุกรขุน
ธนาวัลย์ โขมศิริ
วรพจน์ มีถม

| Download |
--------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ประเทศไทย
ปริญญา สิริอัตตะกุล

| Download |
--------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงประจักษ์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ชยงการ ภมรมาศ
กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
ธนพร ศรียากูล

| Download |
--------------------------------------------------------------
การลดปริมาณวัตถุดิบคงคลังโดยระบบการผลิตแบบดึงและการจำลองสถานการณ์
ณัฐชยา คงอุดมเกียรติ
เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
ช่อแก้ว จตุรานนท์
ธีรเดช วุฒิพรพันธ์

| Download |
--------------------------------------------------------------
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (City Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศศิประภา ชัยประสิทธิ์
อชิรญา อินเงิน

| Download |
--------------------------------------------------------------
Refining Consumer-Based Brand Equity Measurement Scale :
Measurement Effects on Brand Preference and Purchase Intention

Chariya Punyaprabhasara

| Download |
--------------------------------------------------------------
The Antecedents of Consumer Trust on Environmental Friendly Products :
The Evidence from Thailand

Benjarut Chaimankong
Paitoon Chetthamrongchai
Sawat Wanarat
Tipparat Laohavichien

| Download |
--------------------------------------------------------------

Book Review

Change by Design : How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation
ไพบูลย์ จงผิตะ

| Download |
--------------------------------------------------------------

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง